Активізація продажу товарів у магазині

Скачать

Фактори, що обумовлюють якість обслуговування покупців в роздрібному підприємстві. Активні методи продажу. Організаційно-економічна характеристика магазину "Юлія", елементи, що формують рівень обслуговування покупців, шляхи підвищення ефективності.

Размер: 161,9 K
Тип: курсовая работа
Категория: Маркетинг
Скачать

Другие файлы:

Система продажу товарів у ТОВ "Сільпо" (м. Київ)
Організація продажу товарів у мережевому магазині: завдання, принципи, цілі, сутність. Аналіз організації продажу товарів ТОВ "Сільпо" м. Київ: рівень...

Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування
Сутність продажу товарів в магазинах самообслуговування на прикладі "METRO Cash and Carry". Організація процесу обслуговування покупців, реклами та ін...

Проектування та розробка баз даних надходження й продажу товарів у магазині
Автоматизування процесу надходження та продажу товарів магазину за допомогою розробки баз даних (на прикладі магазину з продажу матеріалів для творчос...

Організація продажу товарів для молоді
Молодь як суб’єкт ринку. Особливості економічної характеристики роздрібного підприємства ТОВ "Молодіжна мода". Організація торгово-технологічного проц...

Організація товарів в магазині
Розвантаження і внутрішньо-магазинне переміщення товарів, організація їх приймання, технологія зберігання, підготовка до продажу. Суть і принципи орга...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Вступ

В сучасних умовах ринкової економіки проблема підвищення рівня якості обслуговування у роздрібній торгівлі є важливим завданням, вирішення якого забезпечує економічний розвиток вітчизняних підприємств та зростання соціального розвитку і рівня життя населення.

Шляхами залучення покупців до роздрібних магазинів є, передусім, організація ефективного й якісного їхнього обслуговування, створення комфортних умов в магазинах, застосування прогресивних методів торгівлі та стимулювання продажу товарів.

Необхідно зазначити, що завдання торгівлі полягає не лише в доведенні товарів до споживачів, але й в активному сприянні формуванню споживчого попиту, що є неможливим без якісного торговельного обслуговування. Саме від рівня торговельного обслуговування залежить ефективна торговельна діяльність будь-якого підприємства, основним показником якої є розмір чистого прибутку. Таким чином, доцільність дослідження управління якістю торговельного обслуговування є незаперечною. Оскільки торговельне обслуговування здійснює вплив на задоволення потреб споживачів, сприяє стимулюванню збуту товарів, впливає на підвищення основних економічних показників господарської діяльності і є основним інструментом в конкурентній боротьбі торговельних підприємств. Ринкові умови вимагають формування якісно нових підходів до управління якістю торговельного обслуговування, що підвищує значення теорії торговельного обслуговування, способів її адаптації в конкурентному середовищі.

«Культура торгівлі», «культура обслуговування» дуже широкі і ємкі поняття. Важливим фактором високої культури торгівлі є створення і підтримка повноцінного асортименту літератури, що відповідає потребам населення, а також таких умов в магазині, при яких покупець мав би можливість вибрати і купити те, що йому потрібно, з мінімальними затратами часу. Такі умови забезпечує впровадження прогресивних форм і методів продажу товарів (самообслуговування, торгівля поштово-посилкова, за попередніми замовленнями), організація продажу на підприємствах, у трудових колективах за місцем роботи тощо.

Питання організації обслуговування покупців займають вагоме місце серед наукових розробок і публікацій. Дану тему досліджували такі науковці як Багієв В. І., Тарасевич О.П., Балабанова Л.В., Германчук А.М., Бородкіна Н.О.,

Гайдей О.Ю., Гилберт Д., Єрохіна Л.І., Башмачнікова Е.В., Романєєва Е.В., Косенков С.І., Лебедик К., Сербін О., Старостіна А.О. та ін.

Метою курсової роботи є дослідження процесу активізації продажу товарів в магазинах та навести шляхи підвищення його ефективності.

Завданням курсової роботи є:

- визначення факторів, що обумовлюють якість обслуговування покупців в роздрібному підприємстві;

- надання короткої організаційно-економічної характеристики магазину «Юлія»;

- дослідження основних елементів, що формують рівень обслуговування покупців в магазині;

- висвітлення організації продажу з індивідуального обслуговування покупців;

- обґрунтування шляхів підвищення ефективності організації обслуговування покупців в магазині.

Об'єктом дослідження є магазин ТОВ «Юлія», який займається роздрібною торгівлею сумками та гаманцями.

Предметом дослідження в курсовій роботі є теоретичні засади та методологічний інструментарій організації обслуговування покупців роздрібних торговельних підприємств.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, закони України, статистично-звітна документація ТОВ «Юлія».

Курсова робота складається із вступу, основної частини, шести розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків.

1. Суть активних методів продажу

В умовах насичення споживчого ринку (ринку покупця) товарами перед кожним торговельним підприємством неминуче постає проблема активізації попиту населення на товари, яка значно посилюється загостренням конкуренції на ринку. В цих умовах підприємства ведуть активний пошук засобів стимулювання попиту населення з метою збільшення обсягів реалізації товарів і розширення своєї ринкової ніші.

Існує значна кількість методів активізації продажу товарів, які можна поділити на дві групи: магазинні (стимулювання продажу) і поза магазинні.

На відміну від звичайних методів продажу товарів, які дещо пасивні в частині дії на покупця (бо залежать від того, зайде покупець у магазин чи ні), магазинні методи активізації продажу товарів звернені до найбільш широких мас населення.

Через стимулювання пролажу вони повинні створити потік споживачів і реалізацію товарів безпосередньо в магазинах. У цьому полягає відмінність стимулювання продажу товарів у магазинах від позамагазинних методів активізації продажу товарів, які звернені безпосередньо до кожного потенційного покупця з метою спонукання його до купівлі товару поза магазином.

Важливе значення при організації активних методів продажу товарів має також і психологічний вплив на покупця з метою нав'язування йому товару.

Незважаючи на те що всі методи активізації попиту населення різняться між собою, до них ставляться певні загальні вимоги. Вони повинні:

- залучати увагу покупців і містити інформацію, яка б допомогла їм знайти потрібний товар;

- передбачати певну вигоду покупцям у разі придбання товару;

- містити чітку пропозицію щодо негайного придбання товару.

Виставки-продажі проводяться з метою розширення обсягів реалізації певних товарів, реклами і популяризації нових товарів. На них також проводиться поглиблене вивчення попиту населення на товари народного споживання. Тому вони можуть проводитися по товарах, виготовлених одним підприємством, однорідних товарах різних товаровиробників та нових товарах.

Виставки-продажі можуть бути сезонними або проводитися протягом року. Тривалість виставки-продажу, як правило, становить 7-10 днів, що дозволяє вивчити також і коливання попиту на товари по днях тижня.

Проведенню виставки-продажу передує значна робота, яка полягає у визначенні місця і строків проведення виставки, розробленні асортиментного переліку, нагромадженні товарів, проведенні рекламної кампанії, розробленні документації тощо. Виставка-продаж, як правило, закінчується конференцією покупців. Матеріали виставки-продажу широко використовуються у закупівельній роботі підприємств при розробленні специфікацій до договорів поставки товарів.

2. Фактори, що обумовлюють якість обслуговування покупців в роздрібному підприємстві

магазин продаж обслуговування покупець

Для забезпечення конкурентоспроможності та існування в умовах конкурентної боротьби підприємства роздрібної торгівлі повинні здійснювати обслуговування покупців із якістю належного рівня. Управління якістю обслуговування повинно здійснюватися відповідно до таких принципів сучасного загального управління якістю як: оцінка якості послуги її споживачами, кількісне оцінювання рівня якості обслуговування, вимірювання якості з точки зору процесного підходу.

Роздрібна торгівля - це будь-яка діяльність по продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання

У роздрібній торгівлі застосовують наступні методи продажу товарів:

- самообслуговування;

- індивідуальний метод продажу, в тому числі обслуговування через прилавок;

- за зразками;

- за попередніми замовленнями.

Продаж товарів на основі самообслуговування - один з найзручніших для покупців методів продажу товарів. Самообслуговування дозволяє прискорити операції з продажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазинів, розширити об'єм реалізації товарів. Цей метод передбачає вільний доступ покупців до викладених в торговому залі товарів, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без допомоги продавця, що дозволяє раціональніше розподіляти функції між працівниками магазина.

Продаж товарів індивідуальним методом включає виконання наступних операцій: зустріч покупця і виявлення його наміру; пропозиція і показ товарів; допомога у виборі товарів і консультація; пропозиція супутніх і нових товарів; проведення технологічних операцій, пов'язаних з нарізкою, зважуванням, відмірюванням; розрахункові операції; упаковка і видача покупок.

Продаж товарів за зразками передбачає викладення зразків в торговому залі і самостійне (або за допомогою продавця) ознайомлення з ними покупців. Після вибору товарів і оплати покупки продавець вручає покупцеві товари, відповідні зразкам. При цьому методі продажу запаси товарів розміщують окремо від зразків. Даний метод зручний тим, що на порівняно невеликій площі торгового залу можна виставити зразки достатньо широкого асортименту товарів.

При продажі товарів з відкритим викладенням і вільним доступом покупці мають можливість самостійно ознайомитися і відібрати викладені на робочому місці продавця товари. Їх викладають на прилавках, стендах, вивішують на в...