Аналіз нормативної бази до якості меду

Скачать

Порядок оформлення і видачі ветеринарних супровідних документів на мед та продукти бджільництва. Аналіз нормативного документу до якості меду є ДСТУ 4497:2005. Гармонізація міжнародних стандартів як засіб ліквідування технічних бар'єрів у торгівлі медом.

Размер: 86,4 K
Тип: курсовая работа
Категория: Кулинария
Скачать

Другие файлы:

Експертиза якості та захист прав споживачів при реалізації охолодженої риби (за матеріалами Держспоживстандарту України)
Аналіз вітчизняної та зарубіжної законодавчо-нормативної бази щодо забезпечення якості охолодженої риби в Україні. Характеристика виробників та структ...

Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі
Інвентаризація як необхідна умова діяльності підприємства. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та метод бухгалтерського обліку. Аналіз комерцій...

Облік і аналіз витрат у ВАТ "Західенерго" Добротвірська ТЕС
Економічний зміст витрат, їх класифікація та оцінка. Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку витрат. Оцінка облікової політики на прикладі ВАТ...

Охорона праці Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення
У навчально-методичному комплексі посібника розглядаються відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», питання що сто...

Аналіз студентської бази навчального закладу
Аналіз інтерфейсу та функціональності системи "ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур", "АйТи-Университет". Постановка задачі "Аналіз студ...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Курсовий проект

на тему: "Аналіз нормативної бази до якості меду"

Виконала

студентка 5 курсу 1 підгрупи

ФХТ

Бузлукова Анастасія

Львів-2014

План

Вступ

1. Огляд літератури

2. Чинні нормативні документи до продукції з меду

3. Аналіз самого нормативного документу

4. Висновок

5. Список використаної літератури

Вступ

Міжнародні стандарти прийняті міжнародним органом стандартизації. Міжнародний стандарт запроваджується як національний за умови його прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.

Світовий досвід управління якістю був сконцентрований у пакеті міжнародних стандартів ISO:9000, прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO)1 в березні 1987 р.

Нині до складу ISO входять 120 країн своїми національними організаціями зі стандартизації. Організаційно в ISO входять керуючі та робочі органи. Керуючі органи: Генеральна асамблея, Рада, Технічне керуюче бюро. Робочі органи: технічні комітети, підкомітети, технічні консультативні групи. З березня 1997 р. стандарти ISO почала визнавати і Україна.

Побудова системи управління якістю передбачає урахування галузевої та індивідуальної специфіки бізнесу. Інтегрована система управління якістю має бути багаторівневою, в основі - міжнародні стандарти ISO. З метою підвищення рівня якості і безпеки харчових продуктів в Україні на підприємствах харчової промисловості планується впровадження НАССР (Hazard Analisis and Critical Control Point) - системи оцінки небезпечності і критичної контрольної точки, яка є спеціалізованою системою забезпечення безпеки продуктів харчування на етапі їх виробництва. Вона базується на деяких принципах, застосування яких дає змогу виробляти безпечні продукти харчування, раціонально використовувати ресурси підприємства, чітко визначати ступінь відповідальності за безпеку серед персоналу. НАССР визначає, оцінює і контролює небезпечні чинники, що можуть впливати на виробництво. Вся система базується на двох чинниках: аналіз ризиків і контрольних критичних точок. Найбільш важливий елемент системи - це НАССР-план. Він містить основні процедури, яких необхідно дотримуватися, щоб система працювала коректно. сьогодні правила НАССР визнані в усьому світі й увійшли до Харчового кодексу -- свого роду біблії СОТ.

1. Огляд літератури.

Детальне роз'яснення щодо існуючої нормативної бази, що регламентує всі процедурні моменти, пов'язані з:

- внутрішньодержавним обігом продукції бджільництва;

- правилами розміщення, впорядкування пасік та порядком їх реєстрації;

- ветеринарно-санітарними вимогами щодо лікування та профілактики хвороб і отруєнь бджіл.

Державний комітет ветеринарної медицини України 15.09.2010 р. видав новий нормативний документ № 15-4-1-15/7905 щодо упорядкування внутрішньодержавного обігу бджолиного меду:

Державний комітет ветеринарної медицини надає роз'яснення щодо порядку оформлення та видачі ветеринарних супровідних документів на мед та продукти бджільництва:

1. Супровідні ветеринарні документи (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво Ф-2) на мед та продукти бджільництва видаються лише у випадку наявності у власника, який звертається за документом, оригіналу ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку.

У ветеринарно-санітарному паспорті обов'язково повинна міститись інформація (не пізніше ніж за шість останніх місяців) щодо: характеристики пасіки, її ветеринарно-санітарного стану, епізоотичного благополуччя, лабораторних досліджень і лікувально-профілактичних заходів.

У супровідному документі обов'язково зазначати реєстраційний номер пасіки.

Кожна одиниця тари (місце) від партії меду, наданої до огляду, пломбується власником будь-яким доступним методом паперовою пломбою, із зазначенням на ній номера паспорта на пасіку, номера супровідного документа. Пломбу завіряти підписом особи, що видала документ, та скріплювати печаткою установи.

2. Підставою для видачі супровідних ветеринарних документів на мед, який направляється для реалізації на агропродовольчому ринку (партія не більше ніж 500 кг), або на підприємство з переробки, гомогенізації, розфасовки меду, вважати заяву (довільної форми) та оригінал ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку та безпосередній огляд партії меду. При цьому залишати копію паспорта на пасіку разом із корінцем ветеринарного свідоцтва (у разі видачі ветеринарної довідки, копію паспорта на пасіку підшивати окремо із заявою, на якій зазначати номер ветеринарної довідки та дату її видачі).

При оформленні документів на декілька партій меду, що надійшли за відповідними ветеринарними документами, видавати супровідний документ на загальний об'єм, з обов'язковим посиланням в особливих відмітках на первинні супровідні документи. При цьому звертати увагу на відповідність ваги та кількості одиниць тари меду із даними первинних ветеринарних документів, наявність та цілісність встановлених пломб.

У разі невідповідності даних - супровідний документ не видається до встановлення походження даної продукції.

3. Підставою для видачі ветеринарної довідки або ветеринарного свідоцтва Ф-2 на мед, розфасований в індивідуальну (споживчу) тару та маркований відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", а також такий, що направляється до кінцевого споживача (крім агропродовольчих ринків), є експертний висновок, який підтверджує проведення досліджень у акредитованій за вимогами І8О 17025 лабораторії згідно з мінімальним переліком досліджень.

4. На агропродовольчих ринках до проведення ветсанекспертизи допускати лише ті партії меду, які супроводжуються ветеринарними документами, в запломбованій належним чином тарі, що підтверджує огляд та відповідність меду до даного супровідного документа.

Реалізація меду невідомого походження забороняється.

5. Проведення всіх вищезазначених заходів є обов'язковим та ніяким чином не повинно впливати на діючі розцінки щодо видачі ветеринарних документів, огляд партії меду тощо”.

Для встановлення контролю за внутрішньодержавним обігом меду Головний державний інспектор ветеринарної медицини 14.09.2010 р. підписав розпорядження №99:

„На виконання законів України "Про ветеринарну медицину" та "Про безпечність та якість харчових продуктів", враховуючи результати засідання круглого столу із виробниками продукції бджільництва, зобов'язую:

1. Провести, відповідно до чинних вимог, реєстрацію всіх існуючих на підконтрольних територіях пасік.

1.1. Заборонити переміщення бджіл та продукції бджільництва з пасік, які не мають ветеринарно-санітарного паспорта або даних за останні шість місяців стосовно характеристики пасіки, ветеринарно-санітарного стану пасіки, епізоотичного стану пасіки, лабораторних досліджень та інформації стосовно лікувально-профілактичних заходів.

2. Внести корегувальні зміни до планів роботи щодо проведення оглядів зареєстрованих пасік, разом з цим роз'яснювати та доводити інформацію згідно із додатком 1, про що зробити відповідний запис у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки.

3. Зобов'язати офіційних (уповноважених) лікарів ветеринарної медицини підприємств, які займаються переробкою меду, його гомогенізацією та фасуванням для внутрішнього ринку або на експорт, зібрати інформацію стосовно позитивних випадків досліджень на наявність заборонених препаратів, відомчих лабораторій підприємств, узагальнити її та до 22.09.2010 надати згідно з формою, наведеною в додатку 2, до управління ветеринарно-санітарної експертизи та безпечності харчових продуктів Державного комітету ветеринарної медицини.

4. При відборі зразків згідно з планом Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин відбирати мед на всіх етапах заготівлі та виробництва.

5. Управлінню ветеринарно-санітарної експертизи та безпечності харчових продуктів Держкомветмедицини за результатами узагальнення отриманих даних скласти список пасічників та заготівельників меду, які становлять групу особливого ризику стосовно застосування заборонених препаратів у меду бджолиному, про що інформувати головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі”.

2. Чинні нормативні документи до продукції з меду

До нормативних документів зі стандартизації відносяться: стандарти, технічні умови, технічні описи, методичні вказівки, рекомендації по стандартизації і положення. Основне місце серед них займають стандарти (документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є обов'язковим, може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукці...