Використання інформаційних технологій в процесі навчання

Скачать

Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів, оцінка практичної ефективності даного процесу.

Размер: 56,2 K
Тип: курсовая работа
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
Використання Інтернет-ресурсів та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використа...

Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики
Вивчення іноземної мови для професійного спілкування майбутніх юристів, адвокатів. Використання в процесі викладання правничої термінології комунікати...

Дидактичні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій
Впровадження інформаційних комп'ютерних технологій у навчальний процес. Комп'ютер як засіб ефективного вивчення іноземних мов. Програмне забезпечення...

Використання інформаційних технологій в тренувальному процесі спортсменів-єдиноборців
Історія виникнення боксу. Аналіз існуючого програмного забезпечення для спортсменів-єдиноборців. Використання сучасних комп'ютерних та інформаційних т...

Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання
Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі. Методика пошуку інформації в мережі. Розробка...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Вступ

Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних комп'ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі освіти з метою розвитку творчого потенціалу людини в процесі навчання та забезпечення наступності навчання між різними ланками навчально-виховних закладів освіти.

Розвиток всіх наук характеризується не тільки новаціями в галузі методів, способів та організаційних форм навчання. На різних етапах навчання з технічним розвитком відбувалося інтенсивне впровадження у навчальний процес різноманітних засобів наочності, технічних засобів. Все це здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу в цілому й інновацій, які запроваджуються. Необхідно зауважити, що безпосередньо для навчального процесу було розроблено небагато технічних пристроїв. Серед них можна назвати лише графопроектор і лінгафонний пристрій. Всі інші технічні засоби запозичені з побуту: програвач, магнітофон, телевізор, відеомагнітофон, комп'ютер. Щоразу, під час появи нового технічного пристрою, педагоги розмірковують, як використати його для розв'язання дидактичних завдань.

Таким чином, аналізуючи природні якості засобів навчання, педагоги визначають їх дидактичні властивості та функції в навчальному процесі. Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів почуттів. Проте, основними каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків - за допомогою слуху. «Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути» - так говорить досить актуальне прислів'я.

Об'єктом роботи є мультимедійні презентації у початковій школі.

Предметом роботи є використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства, читання, письма та математики.

Метою курсової роботи є всебічне теоретичне та практичне дослідження самостійно зібраного матеріалу з обраної теми застосування мультимедійних презентацій у навчальному процесі початкової школи.

Основними завданнями курсової роботи є:

1. характеристика основних понять, які використовуються в представленій курсовій роботі;

2. аналіз мультимедійних презентацій у навчальному процесі початкової школи;

3. дослідження особливостей створення навчальних мультимедійних презентацій у початковій школі;

4. характеристика використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства та математики;

5. аналіз використання мультимедійних презентацій на уроках читання та письма.

Методи дослідження - в роботі були використані елементи описового, порівняльного, типологічного та статистичного методів, аналіз і синтез, порівняння та протиставлення, аналогії та інші.

Обсяг та структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

1. Мультимедійні презентації у навчальному процесі початкової школи

1.1 Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Поняття «мультимедія», «мультимедійні технології», «інформаційні технології»

мультимедійний навчальний презентація

Технологія - (з грецької мови «знання про майстерність») - це комплекс, що складається із запланованих результатів, засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для даної конкретної ситуації, набору моделей навчання, які розроблені вчителем на цій основі.

Мультимедіа (мульти - багато, медіа - середовище, носій) - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення, анімацію та мультиплікацію. Таким чином, у загальному значенні «мультимедійної технології» - це сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети, вирішення окремих дидактичних та виховних завдань. Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність - можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає «живий» зв'язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. Таке задоволення індивідуальних потреб особистості в навчанні й дозволяє говорити про гнучкість технологій мультимедіа.

Інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку). Історично склалося, що інформатизація освіти є невід'ємною частиною інформатизації суспільства. Сучасне життя пред'являє до школи нові вимоги. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

Таким чином, можна виокремити певні особливості мультимедіа, які сприяють удосконаленню навчального процесу у початковій школі. Такими особливостями є:

1. Інформаційна насиченість ресурсу (одночасне гармонійне інтегрування різних видів інформації - високоякісної графічної, звукової, фото і відеоінформації);

2. Органічне поєднання навчальної й ігрової складових мультимедіа;

3. Інтерактивність програмних засобів;

4. Наявність зручних засобів навігації по мультимедіа продукту;

5. Фіксація особистих досягнень школярів у процесі роботи.

Враховуючи роль мультимедіа у навчанні пропонують значення окремих термінів, що є складовими даної технології: Презентація - це набір сторінок-слайдів, що послідовно змінюють один одного, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіофрагменти, анімацію, 3D-графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

Анімація - (від латинського «animation» - оживляю) - метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або силуетів в окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження оживлення мертвих форм.

Слайд - це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми, відеофрагмент тощо.

Програма Microsoft PowerPoint призначена для створення та показу мультимедійних презентацій. За допомогою цих презентацій можна демонструвати різноманітні ілюстрації, фото- і відеоматеріали, портрети, історичні документи, механізми і явища. Microsoft PowerPoint надає користувачу все потрібне для створення презентації - потужні функції роботи з текстом, включаючи окреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій тощо.

Умови для ефективного впровадження інформаційних технологій на уроках у початкових класах: Необхідна матеріально-технічна база:

1. Електронний носій, на якому створено алгоритм уроку або наочний матеріал, музика, відеоролики, аудіозаписи тощо; комп'ютер; мультимедійний проектор; екран (його з успіхом може замінити світла стіна);

2. Інформаційна культура вчителя.

3. Інформаційна культура учня.

4. Наявність педагогічного досвіду.

5. Знання методик ефективного застосування комп'ютерних програм.

6. Наявність відповідного педагогічного програмного забезпечення, що відповідало б навчальним програмам цих дисциплін.

Впровадження інформаційних технологій у практику роботи вчителя початкових класів відбувається за такими напрямами:

1. Створення презентацій до уроків.

2. Робота з ресурсами Інтернет.

3. Використання готових навчальних програм.

4. Розробка і використання власних авторських програм.

Презентації бувають:

Лінійної структури - використовують для послідовного викладу інформації як тези, проілюстровані схеми, малюнки тощо.

Розгалуженої системи - призначені для опрацювання навчального матеріалу з використанням гіпертекстових посилань.

Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме:

1. Використовувати передові...