Адаптація студентів у ВНЗ

Скачать

Явище адаптації у психолого-педагогічній теорії. Види соціально-психологічної адаптації та її фактори. Аспекти адаптації студентів у вищих навчальних закладах. Дослідження проблеми адаптації студентів, їх пристосування до умов соціального середовища.

Размер: 384,9 K
Тип: курсовая работа
Категория: Педагогика
Скачать

Другие файлы:

Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання
Поняття про мікроклімат у колективі. Адаптація студентів до навчального процесу. Психологічні проблеми соціалізації студентів-першокурсників та конфлі...

Адаптація студентів до умов навчання в Старобільському обласному медичному училищі
Дослідження поняття адаптації студентів, явища, пов'язаного з перебудовою стереотипів поведінки і особистості. Аналіз напрямків системи організаційно-...

Особливості проходження адаптації студентів груп нового набору до умов навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Адаптація як діяльність, спрямована на засвоєння умов оточуючого середовища. Особливості і етапи здійснення психолого-педагогічного супроводу студенті...

Наукова організація праці студентів
Виявлення властивостей особистості в діяльності студентів. Форми організації навчального процесу у вищій школі. Роль і місце лекцій, семінарських та п...

Пошук форм роботи волонтерів з дітьми
Історичні аспекти становлення різних форм соціальної підтримки і виховання дітей-сиріт в Україні. Соціальна адаптація дітей в дитячих будинках і приту...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра педагогіки та методики професійного навчання

Курсова робота

з професійної педагогіки

Адаптація студентів у ВНЗ

студента групи БПТ-10

Муляр Світлани Іванівни

Науковий керівник канд. пед. наук, доцент

Внукова Ольга Миколаївна

Київ - 2013

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми Адаптації студентів ВНЗ

1.1 Явище адаптації у психолого-педагогічній теорії

1.2 Види соціально-психологічної адаптації та її фактори

1.3 Аспекти адаптації студентів у ВНЗ

1.4 Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання

Розділ ІІ. Дослідження адаптації студентів у КНУТД

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Людину як індивіда, як соціально активну особистість створюють, формують освіта та виховання. Освіта є найважливішою основою та відображенням рівня захисту економіки, політики, духовності, культури, моральності як найбільш загальний, інтегральний показник будь-якого суспільства. І саме студенти займають важливе місце у цій системі.

Важливою соціальною потребою є не тільки надання студентам певної кількості професійних знань, вмінь і навичок, а й розвиток його як особистості, його успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації до навчання у вищому навчальному закладі.

Ми розглядаємо адаптацію як процес активного і творчого пристосування індивіда до умов соціального середовища, зокрема до умов навчання і виховання у навчальному закладі. У процесі розвитку особи майбутнього фахівця особливе значення має початковий етап навчання у ВНЗ. Складність його полягає в тому, що в студента відбувається перебудова всієї системи ціннісно-пізнавальних орієнтацій особи, освоюються нові способи пізнавальної діяльності і формуються певні типи та форми між особових зв'язків і відносин. І чим ефективніше адаптуються студенти до вузівського навчання, тим вище буде їхній психологічний комфорт, навчальна мотивація, спрямованість і характер навчальної діяльності на старших курсах [9, с.115-119]. Тому особливо важливим є вивчення такого етапу, як адаптація та розробка способів і методів покращення процесу адаптації до навчання у ВНЗ; це підтверджує актуальність вибраної теми курсової роботи: “Адаптація студентів до ВНЗ”.

Проблема адаптації студентів до ВНЗ була і залишається питанням вивчення багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема Кухарева Т.А.[15], Сіомичев А.В. [24], Березин Ф.Б. [2], Научитель Е.Д. [18], Балл Г.А. [1], Жигайло Н. І. [10], Сімаєва І.Н. [25], Войтович Н. П. [5], Кондратова Н.О. [12], Рєзник Т.І. [22] та інші.

Мета дослідження - вивчення особливостей адаптації студентів на різних етапах навчання у ВНЗ.

Об'єктом дослідження є процес адаптації студентів до навчання у вузі в сучасних умовах.

Предметом дослідження є фактори та прояви процесу адаптації студентів у КНУТД.

Гіпотеза: якщо, для студентів створити правильні умови навчання у ВНЗ, то процес адаптації відбудеться швидше.

Основними завданнями даної курсової роботи є:

1) Вивчити особливості явища адаптації та проаналізувати види соціально-психологічної адаптації і фактори, які на неї впливають.

2) Провести аналіз аспектів адаптації студентів у ВНЗ та вивчити проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання.

3) Провести дослідження та порівняльний аналіз процесу адаптації студентів у КНУТД.

Методи дослідження:

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс взаємопов'язаних методів: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел, анкетування для визначення результативності адаптації, методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВНЗ

1.1 Явище адаптації у психолого-педагогічній теорії

Чутливість аналізаторів, що визначається величиною абсолютних порогів, непостійна і змінюється під впливом фізіологічних і психологічних умов, серед яких особливе місце займає явище адаптації.

Адаптація, або пристосування, -- це зміна чутливості під впливом постійно діючого подразника, що проявляється у зниженні або підвищенні порогів. У житті явище адаптації добре відоме кожному. Коли людина заходить у річку, вода спочатку здається їй холодною. Але потім відчуття холоду зникає. Подібне можна спостерігати в усіх видах чутливості, крім больового.

Ступінь адаптації різних аналізаторних систем неоднаковий: висока адаптованість властива нюховим відчуттям, тактильним (ми не помічаємо тиску одягу на тіло), менша вона в слухових, холодових. Загальновідоме явище адаптації в нюхових відчуттях: людина швидко звикає до пахучого подразника і зовсім перестає відчувати його. Адаптація до різних пахучих речовин настає з різною швидкістю.

Незначна адаптація властива больовим відчуттям. Біль сигналізує про руйнування організму, тож адаптація до болю може призвести до загибелі організму.

У зоровому аналізаторі розрізняють адаптацію до світла, темряви. Потрапляючи в темну кімнату, людина спочатку нічого не бачить, через три -- чотири хвилини починає добре розрізняти світло, яке проникає туди. Перебування в абсолютній темряві підвищує чутливість до світла за 40 хвилин приблизно у 200 тисяч разів. Якщо адаптація до темряви пов'язана з підвищеною чутливістю, то світлова адаптація -- зі зниженням світлової чутливості.

Явище адаптації не можна пояснити лише змінами, що відбуваються в функціонуванні рецептора під час тривалої дії на нього подразника (наприклад, поновлення і розкладання зорової речовини в паличках і колбочках сітківки ока тощо). Тут мають значення також зміни у співвідношенні процесів збудження і гальмування в центральних частинах аналізаторів: після збудження їх настає гальмування і навпаки. Йдеться про явище послідовної взаємної індукції.

Адаптація може виникати і умовно-рефлекторним шляхом. Якщо, наприклад, поєднувати дію світла після перебування в темряві протягом півгодини з ударами метронома, то після 5 таких поєднань удари метронома викликають у обстежуваних зниження чутливості очей без будь-якого впливу світлового подразника [27].

Під адаптацією розуміють пристосування організму до різних умов середовища (як соціальних, так і фізичних) без відчуття внутрішнього дискомфорту та конфлікту з середовищем.

Процеси адаптації направленні на збереження гомеостазу і реалізуються на трьох функціональних рівнях: фізіологічному, психологічному і соціальному. Важливим аспектом соціальної адаптації є ухвалення індивідом соціальної ролі. Соціально-психологічну адаптацію людини визначають як пристосування особи до існування в суспільстві відповідно до соціальних вимог цього суспільства і з огляду на власні потреби, мотиви та інтереси [9, с.115-119].

Соціальна адаптація - це постійний процес пристосування індивіда до умов соціального середовища, а також результат цього процесу. Співвідношення цих компонентів, що визначають характер поведінки, залежить від цілей ї ціннісних організацій індивіда, можливостей реалізації їх у соціальному середовищі. Незважаючи на безперервний характер, соціальну адаптацію більшість авторів пов'язує з періодами кардинальної зміни діяльності індивіда і його соціального оточення. Основні типи адаптаційного процесу - тип, що характеризується пасивним, комфортним прийняттям цілей і ціннісних орієнтацій групи, - формуються в залежності від структури потреб і мотивів індивіда.

Важливим аспектом соціальної адаптації є прийняття індивідом соціальної ролі. Цим обумовлене віднесення соціальної адаптації до одного з основних соціально-психологічних механізмів соціалізації особистості. Ефективність соціальної адаптації в значній мірі залежить від того, наскільки адекватно індивід сприймає себе і свої соціальні зв'язки [21].

Отже, протягом навчання у ВНЗ, молода людина проходить через кілька етапів соціалізації. Визначальним серед них є етап адаптації до нової соціальної ситуації розвитку. Від того, які механізми пристосування та життєдіяльності в нових умовах будуть обрані і закріплені особистістю, залежить стиль і результативність майбутньої професійної самореалізації людини [7, с. 9-12].

1.2 Види соціально-психологічної адаптації та її фактори

Складовими видів соціально-психологічної адаптації є:

- професійна адаптація:

- профорієнтаційна адаптація;

- адаптація до умов навчального процесу (дидактична адаптація);

- соціальна адаптація:

- призвичаювання індивіда до групи, всього студентського колективу;

- прийняття нормативно-правових вимог вищого навчального закладу;

- засвоєння наукових та культурних традицій вищого навчального закладу;

- збагачення власного духовного досвіду новими формами моральної та культурної практики;

- <...