Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків

Скачать

Сутність банківської конкуренції та конкурентоспроможності як економічних явищ, характеристика її елементів. Аналіз діючої системи формування та управління конкурентоспроможністю АКІБ "УкрСиббанку" BNP Paribas Group, рекомендації щодо його поліпшення.НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИУНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИДо захисту допускаю:завідувач кафедри банківської справи,Академік АЕН України, д.е.н., професорО.В.ВасюренкоДИПЛОМНА РОБОТАОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВКерівник роботи,к.е.н., доцент І.М.ВядроваКонсультант з питань використанняекономіко-математичних методів,к.т.н., доцент В.Ю.ДубницькийСтудент факультетубанківської справи, обліку і фінансів,5 курсу, групи 52–БС-м,спеціальності 8.050105«Банківська справа» М.О.СидоренкоХарків – 2009АнотаціяРозвиток конкуренції в українській економіці в цілому, і зокрема в її банківському секторі, є закономірним процесом, що стосується інтересів не лише виробників і споживачів банківських послуг, але й усього суспільства.У цьому зв’язку дослідження організаційно-економічних аспектів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.Метою роботи є систематизація теоретичних аспектів банківської конкуренції і конкурентоспроможності та вироблення організаційно-економічних підходів щодо її підвищення і впровадження в практику банківської діяльності в частині вирішення проблеми розширення філіальної мережі та визначення взаємозв’язку граничних показників кількості структурних підрозділів з припущеною ринковою долею активів банку.Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішуються такі завдання: визначено сутність банківської конкуренції та конкурентоспроможності як економічних явищ та надано характеристику основних її елементів; проведено дослідження сучасних проблем конкурентоспроможності вітчизняних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу; запропоновано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності українських банківОб’єктом дослідження даної роботи є сфера банківської конкуренціїПредметом дослідження є організація діяльності банківських установ України, яка спрямована на підвищення рівня їх конкурентоспроможності.Ключові слова: банківська конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні пріоритети, роздрібна мережа.ЗмістВступРозділ 1. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності українських банків1.1 Сутність та сучасна теорія банківської конкуренції та конкурентоспроможності1.2 Видова класифікація банківської конкуренції1.3 Конкурентоспроможність банківського продукту як основа забезпечення конкурентних позицій банку1.4 Техніко-економічна характеристика АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas GroupРозділ 2. Аналіз діючої системи формування та управління конкурентоспроможністю банків України2.1 Дослідження сучасного стану конкурентоспроможності українських банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу2.2 Аналіз основних показників конкурентоспроможності АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group2.3 Оцінка конкурентної позиції банку за різних варіантів конфігурації її елементів2.4 Стан та аналіз використання інформаційних систем та технологій в АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas GroupРозділ 3. Практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності українських банків в сучасних умовах3.1 Концептуальні підходи до вирішення проблеми розширення філіальної мережі банку як фактора забезпечення його конкурентоспроможності3.2 Використання методу найменших квадратів та коефіцієнту кореляції рангів Спірмана для підвищення рівня конкурентоспроможності банків3.3 Методика формування оптимальної стратегії банку шляхом побудови конкурентної картиВисновкиСписок використаних джерелДодаткиВступБанківська сфера економіки в усьому світі переживає суттєві зміни, які характеризуються глобалізацією фінансових ринків, дерегулюванням, збільшенням у банківських установ асортименту небанківських продуктів, впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління банками, консолідацією чи скороченням кількості банків.За останні роки українські банки зіткнулись з новою хвилею конкуренції, пов’язаною з перерозподілом капіталів та клієнтури. Разом з цим на ринку майже відсутні відносно стабільні джерела постачання ресурсів, захисні бар’єри від інтервенцій нових учасників ринку, постійно зростаючий попит з боку юридичних та фізичних осіб, який би відповідав відсотковим ставкам, що гарантують адекватну маржу.Сьогодні майже всі українські банки переймаються проблемою переходу до умов динамічної та зростаючої конкуренції. Це зумовлює необхідність вдосконалення стратегічної управлінської поведінки таким чином, щоб адаптуватися до умов ринкового середовища та досягнути задовільних результатів, потрібних для виживання і розвитку в умовах як національного, так і міжнародного ринків. У цьому зв’язку дослідження організаційно-економічних аспектів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.Об’єктом дослідження даного дослідження є сфера банківської конкуренції

Размер: 1,4 M
Тип: дипломная работа
Категория: Банковское дело
Скачать

Другие файлы:

Аналіз факторів банкрутства українських банків
Основні аспекти банкрутства українських банків. Головні механізми врегулювання неплатоспроможності кредитних установ. Порядок процедури ліквідації бан...

Підвищення конкурентоспроможності персоналу
Мотивація персоналу на автомобілебудівних підприємствах. Техніко-економічні показники діяльності ХК "Автокраз". Оцінка конкурентоспроможності його тру...

Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств у сучасних умовах розвитку світової економіки
Основні дії з боку уряду для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств, забезпечення кваліфікованої робочої сили, зменшенн...

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПРАТ "Костопільський завод скловиробів"
Організаційно-економічна характеристика підприємства ПРАТ "Костопільський завод скловиробів". Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і обо...

Підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства
Теоретичні основи механізму забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності ЗАТ "Консорціум". Ш...