Організація консорціумного кредитування

Скачать

Сутність консорціумних кредитів. Дослідження та узагальнення теоретичних основ організації консорціумного кредитування комерційними банками та обґрунтування методичних підходів до мінімізації кредитного ризику в процесі надання консорціумного кредиту.

Размер: 221,0 K
Тип: курсовая работа
Категория: Банковское дело
Скачать

Другие файлы:

Організація кредитної роботи в комерційному банку
Загальна характеристика організації кредитування в комерційному банку. Організація кредитування в комерційному банку. Удосконалення організації банків...

Організація і аналіз іпотечного житлового кредитування в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
Загальна характеристика комерційного банку та його органів управління. Фінансово-економічна діяльність та організація банківського іпотечного кредитув...

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
Методологічні основи кредитних ресурсів банку. Характеристика кредитних операцій. Сутність, види та основні підходи до формування портфелю споживчих к...

Вдосконалення процесу кредитування підприємств
Сутність банківського кредитування. Організація кредитної діяльності банку. Механізм грошово-кредитного мультиплікатора. Процедура видачі кредиту ВАТ...

Іпотечне кредитування
Характеристика ринку нерухомості, її видів і елементів. Організація кредитування під заставу нерухомого майна. Іпотечний кредит як ефективний засіб тр...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи організації консорціумного кредитування

1.1. Сутність консорціумних кредитів та їх класифікація

1.2. Сутність та етапи розвитку ринку консорціумних кредитів

1.3. Схеми консорціумного кредитування

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Методичні основи здійснення консорціумного кредитування

2.1.Аналіз тенденцій на світовому та українському ринках консорціумних кредитів

2.2. Механізм надання консорціумного кредиту

2.2.1. Управління загальним кредитним ризиком

2.2.2. Етапи надання консорціумного кредиту

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Застосування ціноутворення як інструменту мінімізації кредитного ризику банків-учасників консорціумного кредитування

Висновки за розділом 3

Висновки

Список Використаних джерел

Додатки

Вступ

консорціумний кредит ризик комерційний банк

Пошук ефективно організованих форм банківських об'єднань є однією з головних проблем світового економічного розвитку. У світовій практиці склалися різні типи інтеграційних об'єднань, які створюються для розв'язання сучасних конкретних завдань, пов'язаних з реалізацією великих цільових програм і проектів. Найбільш ефективним в банківській діяльності є створення консорціумів, у рамках яких здійснюється акумуляція значних за розміром грошових ресурсів та досягається одна з головних цілей банку - диверсифікується кредитний ризик шляхом його розподілу між учасниками об'єднання.

Останні п'ять років обсяги операцій з консорціумного кредитування на світовому ринку зростають випереджаючими темпами, відкриваючи потенційним позичальникам можливості безперебійного кредитування великих інвестиційних проектів, фінансування яких не під силу окремо взятим банкам. Зазначені фактори й окреслили актуальність даної теми.

Метою курсової роботи є дослідження та узагальнення теоретичних основ організації консорціумного кредитування комерційними банками та обґрунтування методичних підходів до мінімізації кредитного ризику в процесі надання консорціумного кредиту.

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачалося вирішити при підготовці цієї курсової роботи:

· з'ясувати сутність понять „банківський консорціум”, „консорціумний кредит” та систематизувати основні теоретичні підходи щодо даних визначень та класифікації;

· комплексно обґрунтувати поняття „ринок консорціумних кредитів”, охарактеризувати етапи його розвитку та інструменти, що на ньому використовуються;

· конкретизувати основні підходи до розгляду схем консорціумного кредиту, виявити межі участі банків в об'єднанні;

· проаналізувати тенденції змін на світовому та українському ринках консорціумних кредитів;

· обґрунтувати методичні підходи щодо здійснення консорціумногго кредитування; розглянути взаємозв'язок етапів консорціумного кредитування з етапами управління кредитним ризиком;

· визначити особливості застосування ціноутворення як інструменту мінімізації індивідуального кредитного ризику банками - учасниками консорціумної угоди.

Об'єктом дослідження є діяльність банків на ринку консорціумних кредитів. Предметом дослідження є організація процесу надання консорціумного кредиту банками у взаємозв'язку з системою управління кредитними ризиками.

Теоретичною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання. Аналіз, синтез, системність, комплексність застосовувались при дослідженні сутності консорціумного кредиту, ринку консорціумних кредитів, системи управління кредитним ризиком; історизм - при дослідженні етапів розвитку ринку консорцімних кредитів. В основу дослідження щодо ціноутворення на консорціум ний кредит покладено діалектичний підхід, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей. У процесі дослідження також метод групувань (при дослідженні питання класифікації консорціумних кредитів, методів ціноутворення); різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння - при зіставленні фактичних даних за певні періоди.

Методологічною основою дослідження послужили теоретичні положення економічної науки, праці українських та зарубіжних учених із питань діяльності банків на ринку консорціум них кредитів. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні даних періодичних видань, Інтернету.

Розділ 1

Теоретичні основи організації консорціумного кредитування

1.1. Сутність консорціумних кредитів та їх класифікація

При переході до ринкових відносин виникає необхідність об'єднання діяльності банків в різних секторах ринку і особливо у сфері кредитних відносин. Цілі створення об'єднань носять найрізноманітніший характер, але вони пов'язані або з проведенням фінансування великомасштабних заходів, з скороченням ризику по банківських операціях, або з вирішенням задач, які не під силу вирішити одному банку. У рамках такого об'єднання ризик, пов'язаний з довгостроковим кредитуванням, розподіляється між учасниками, що дозволяє банкам - членам підтримувати свої ліквідні резерви на нижчому рівні. Особливе місце в таких об'єднаннях належить банківським консорціумам, які створюються для здійснення на сумісній основі кредитових, гарантійних або інших кредитно-фінансових операцій.

Для детального розгляду сутності консорціумних кредитів доцільно буде проаналізувати різні підходи вчених щодо визначення банківського консорціуму.

У більш вузькому значенні, банківський консорціум - це тимчасове об'єднання на договірній основі різних комерційних одиниць, у тому числі і банків, для здійснення будь - якого проекту [1]. Або банківський консорціум - це тимчасове об'єднання банків, що передбачає наявність договору, де вказуються мета об'єднання, квота для кожного учасника, зобов'язання членів консорціуму по відношенню до банку - координатору внесків, відсотків і комісійних за організацію консорціуму [2].

У більш широкому - банківський консорціум - це одна з форм об'єднання банків, що створюється на тимчасовій основі для координації дій при проведенні різних видів банківських операцій, або для кредитування одної, проте значної угоди і заснована банками на паритетній основі.

Найбільш поширеним серед науковців визначенням банківського консорціуму є наступне: „консорціум банків - це тимчасове об'єднання банківських установ на договірній основі, що створюється з метою акумуляції тимчасово вільних коштів для подальшого надання консорціумного кредиту на здійснення капіталоємного проекту, зменшення шляхом диверсифікації рівня кредитного ризику, отримання прибутку всіма банками-учасниками” [3, 4, 5].

Аналіз різних джерел з даного питання свідчить про наявність різних підходів щодо визначення й самого поняття консорціумний кредит:

1. Багато науковців у своїх дослідженнях не розрізняють поняття консорціумний та синдикований кредит, та визначають їх як:

- кредити, які надаються позичальникові за рахунок об'єднання ресурсів банків - учасників консорціуму та використовується, коли об'єм кредиту або кредитний ризик дуже великий для одного банку [6];

- кредити, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків - учасників потрібну позичальнику суму ресурсів, укладає з ним договір, надає кредит і займається також розподілом відсотків [7];

- кредит, що надається двома або більш кредиторами - синдикатами (консорціумами) банків одному позичальникові, при чому група банків-кредиторів об'єднує на термін свої тимчасово вільні засоби [8];

- деякі джерела взагалі визначають консорціумний кредит як синдикований, що надається двома або більш кредиторами-синдикатами (консорціумами) банків одному або декільком позичальникам [9].

2. Серед науковців також існує точка зору, що консорціумний кредит - це різновид синдикованого кредиту [10]. Згідно з цією думкою, консорціумний кредит - це відносно нова форма кредитування. У класичному вигляді його визначення можна сформулювати так: це позика, що надається тимчасовим об'єднанням банків на чолі з одним банком-організатором. Різновидом синдикованого кредиту є кредит консорціумний, який відрізняється від синдикованого наявністю двох і більшої кількості співорганізаторів.

3. Існує також група вчених, які чітко розмежовують поняття консорціумний та синдикований кредити [1, 2, 11, 12]. Згідно з їх поглядами, консорціумний кредит відрізняється від синдикованого наявністю двох і більше співорганізаторів і співкеруючих по кредиту. У консорціумній угоді окремо регламентуються права і обов'язки платіжного агента, співкеруючих, інших кредиторів, з одного боку, і позичальника - з іншого. Консорціумні кредити зазвичай надаються на суми від 250 млн. доларів США і вище. При цьому слід зазначити, що найбільш широке розповсюдження банківські консорціуми отримали в Германії і Японії. Англійські, американські і швейцарські банки організовують переважно синдикати. А взагалі, у російській практиці найбільш часто використовуваним терміном, що позначає спосіб організації сумісного креди...