Аналіз діяльності АТ "Сбербанк Росії"

Скачать

Загальна характеристика АТ "Сбербанк Росії": стратегічна мета, предмет та види діяльності, які здійснює банк. Аналіз економічної діяльності АТ "Сбербанк Росії". Оцінка банківських послуг. Форми безготівкових розрахунків, порядок кредитування клієнтів.

Размер: 35,8 K
Тип: отчет по практике
Категория: Астрономия
Скачать

Другие файлы:

Методи управління активами і пасивами комерційного банку
Cуть активів та пасивів комерційного банку, методи управління. Загальна характеристика АТ "Сбербанк Росії" як фінансової установи, аналіз активів та п...

Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз витрат діяльності підприємства. Узагальнення результатів господарської діяльності і витрат у складанні бюджету коштів. Розробка комплексу пропо...

Аналіз діяльності ТОВ ДП "Посад"
Аналіз основних показників діяльності ТОВ ДП "Посад". Склад та структура основних фондів, оборотних активів. Фінансові результати діяльності. Аналіз т...

Організація міжнародного туризму в Росії
Загальна характеристика ринку туристичних послуг. Методика розрахунку основних економічних показників розвитку туризму. Аналіз та оцінка сучасного рів...

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Реалізація стратегічного менеджменту ВАТ "АМК", аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Конкуренція (аналіз галузі і пропозиції)....


Краткое сожержание материала:

Размещено на

План

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

1.1 Інформація про банк

1.2 Стратегічна мета та предмет діяльності Банку

1.3 Предмет діяльності Банку

1.4 Види діяльності, які здійснює та має наміри здійснювати Банк

1.5 Кількість працівників Банку

Розділ 2. Аналіз економічної діяльності АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Банки займають досить вагоме місце в економіці будь-якої країни. Тому вивчення функцій банків, їх роль в економці є вкрай потрібними. У ринкових умовах господарювання загальноекономічна роль банків як фінансових посередників визначається їхніми можливостями залучати вільні грошові кошти та спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб як суб'єктів господарювання, так і фізичних осіб з метою забезпечення їх потреб у цих ресурсах. Саме від здатності банківської системи забезпечувати ці потреби значною мірою залежить безперервність функціонування економіки в цілому, сприяючи економічному зростанню та підвищенню життєвого рівня населення.

Оскільки комерційні банки є невід'ємною частиною господарського механізму, я обрала базою проходження виробничої практики комерційний банк, а саме АТ«СБЕРБАНК РОСІЇ».

Метою проходження переддипломної практики є реалізація знань, що були здобуті під час навчання, ознайомлення з організаційною структурою банку, організацією роботи банківської установи в цілому, особливостями та порядком надання різних банківських послуг, порядком кредитування, визначення результатів діяльності банківської установи, а також здобуття практичних навичок.

В ході проходження переддипломної практики необхідно було реалізувати наступні завдання: дати оцінку банківським послугам, особливостям їх надання в сучасних умовах; навчитися застосовувати на практиці різні форми безготівкових розрахунків; вивчити порядок одержання та витрачання готівки з каси; вивчити порядок кредитування клієнтів банку; проаналізувати обсяг, структуру та динаміку доходів та витрат банку, на основі нормативних показників визначити його прибутковість.

Розділ 1. Загальна характеристика АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

1.1 Інформація про банк

ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (далі - «Банк») створено відповідно до умов, визначених Установчим договором про Створення та Діяльність Публічного акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ». У своїй роботі АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (далі - Банк) виконує всі вимоги чинного законодавства України та керується законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обліку цінних паперів в Україні», нормативно-правовими актами Національного банку України та

іншими актами чинного законодавства України, а також своїм Статутом.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк має наступну юридичну назву:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК

українською мовою «СБЕРБАНКУ РОСІЇ»:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОЧЕРНИЙ БАНК .

російською мовою «СБЕРБАНКА РОССИИ»;

«SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA»

англійською мовою PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.

Така назва викладається в скороченій формі для комерційних цілей наступним чином:

- українською мовою АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

- російською мовою АО «СБЕРБАНК РОССИИ»;

- англійською мовою «SBERBANK OF RUSSIA2 JSC.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» .

Скорочене найменування: АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Свідоцтво про державну реєстрацію від 05.08.2009 р. серії А01 №306138, видане Шевченківською районною державною адміністрацією в м. Києві.

Код ЕДРПОУ 25959784

МФО 320627

Адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

тел.: +380 (44) 354-15-15, 0 800 5 03 033 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України)

тел./факс +38 (044) 247-45-45

Банк зареєстрований Національним банком України 15 червня 2001 року під реєстраційним номером 277.

Акціонером банку є Відкрите акціонерне товариство «Сбербанк Росії», якому належить 100% статутного капіталу банку.

АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» є правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства „Комерційний банк НРБ-Україна“, Закритого акціонерного товариства «БАНК НРБ», Закритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», Відкритого акціонерного товариства «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ».

Статутний капітал Банку становить 3 392 460 500 грн.

Банк здійснює свою діяльність на підставі Банківської ліцензії від 12.08.2009 року № 198 та письмових дозволів на право здійснення окремих операцій згідно статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Свою діяльність Банк розпочав 5 вересня 2001 року.

Акціонером Банку є Відкрите акціонерне товариство «СБЕРБАНК РОСІЇ», що є юридичною особою відповідно до законодавства Російської Федерації, розташований за адресою: Росія, м. Москва, 117997, вул. Вавілова, буд.19.

Річну фінансову звітність складено у тисячах гривень. У всіх наведених звітах відображено чисту вартість з урахуванням контррахунків, від'ємні суми відображені в дужках.

Звіт складено відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 року №480 із змінами та доповненнями від 19.12.2008 року, облікової політики Банку, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та на підставі даних бухгалтерського обліку Банку за період з 1 січня 2010 року до кінця дня 31 грудня 2010 року і є офіційною фінансовою звітністю АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за 2010 рік.

1.2 Стратегічна мета та предмет діяльності Банку

банк безготівковий кредитування економічний

Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без обмеження, банківські операції, які пов'язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною для банків згідно з чинним законодавством України.

1.3 Предмет діяльності Банку

1) мобілізація коштів юридичних та фізичних осіб та їх розміщення від свого імені на власних умовах із наступним поверненням на основі виплати відсотків у відповідні строки;

2) депозитарна діяльність зберігача:

* надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску;

* відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

* ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

3) професійна діяльність з торгівлі цінними паперами:

* брокерська діяльність;

* дилерська діяльність;

* андерайтинг;

* діяльність з управління цінними паперами.

1.4 Види діяльності, які здійснює та має наміри здійснювати Банк

Для досягнення мети та реалізації предмета діяльності Банк згідно свого Статуту, на підставі Банківської Ліцензії від 12 серпня 2009 року №198 та письмового дозволу Національного банку України від 25 вересня 2009 року №198-4 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою, пунктами 1-11 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 вересня 2009 року № 483608 (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), від 28 серпня 2009 року № 483593 (брокерська діяльність), від 28 серпня 2009 року № 483595 (андерайтинг), від 28 серпня 2009 року № 483594 (дилерська діяльність), здійснює, та має право здійснювати наступні банківські операції:

1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

4) операції з валютними цінностями:

* неторговельні операції з валютними цінн...