Діловий етикет

Скачать

Дипломатичний протокол та діловий етикет. Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини. Професійна культура бізнесової діяльності. Організація ділового листування. Ділові плани і пропозиції, вимоги до їх оформлення.

Размер: 461,8 K
Тип: книга
Категория: Этика и эстетика
Скачать

Другие файлы:

Діловий етикет і діловий протокол
Діловий етикет як зведення писаних і неписаних правил поведінки, історія його виникнення та необхідність у сучасному житті. Загальна характеристика та...

Службовий мовний етикет
Основні види етикету. Діловий етикет (загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в організації) як найважливіша сторона...

Діловий етикет в практиці успішного приватного підприємства

Діловий етикет і діловий протокол
Норми моральності, що склалися, є результатом тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми як в суспільному, так і в сімейному житті. Без...

Сучасний етикет
Бути культурним і вихованим - право і обов'язок кожної людини. Нехтування правилами етикету, так само як і незнання елементарних його вимог, не тільки...


Краткое сожержание материала:

34

МІНІСТЕРСТВО АГРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На честь надання статусу

Львівського Національного

Статья I. Аграрного Університету

Діловой етикет в міжнародному бізнесі

Раздел 1.01 Навчальний посібник

Раздел 1.02 ЛЬВІВ 2008

УДК 395.6:339.9 (075.8)

ББК 87.717.7я73

С-53

Снітинський В.В., Завальницька Н.Б., Брух О.О.

Діловий етикет в міжнародному бізнесі: Навчальний посібник.- Львів: ______, 2008.- ____с.

Систематизовано знання і практичний досвід функціонування дипломатичного протоколу та ділового етикету, які висвітлені в сучасних вітчизняних і зарубіжних виданнях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимоги до організації та ведення ділової кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських стосунків між представниками різних країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий розділ описує особливості ділового протоколу та етикету у різних країнах світу.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, майбутніх керівників і менеджерів, науковців, дипломатів, широкого загалу. Має практичну цінність для тих, хто займається або планує займатися бізнесом у міжнародному середовищі.

Рецензенти:

Мальський М.З. - доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І.Франка

Гарцула В.І. - Почесний консул Латвійської республіки у м. Львові,

Голова правління групи компаній «ВЕЕМ»

Березівський П.С. - доктор економічних наук, професор,

декан економічного факультету

Львівського національного аграрного університету

© Львівський національний аграрний університет, 2008

© Снітинський В.В., Завальницька Н.Б, Брух О.О., 2008

ВСТУПНЕ СЛОВО

Сучасна підприємницька діяльність базується на принципах кооперації, інтеграції та глобалізації, тому її ефективний розвиток неможливий без наявності спільної системи етичних норм, принципів та правил. Адже відомо всім, що діючі закони однієї країни нерідко суперечать законам іншої держави, кожному народу властиві специфічні культурні традиції, власний національний менталітет. За таких умов успішне партнерство та плідну співпрацю організувати було б дуже проблематично. Тому саме дипломатичний протокол і, зокрема, діловий етикет у сфері міжнародного бізнесу забезпечують діловий світ універсальними, загальноприйнятими правилами поведінки, сприяють взаєморозумінню між представниками різних країн, роблять їх спілкування гармонійним, приємним і корисним, гарантують формування активного політичного, економічного, соціального та культурного середовища.

Про дипломатію та діловий етикет говорили і писали з давніх часів, відколи сформувались соціальні общини, народи, держави зі своїми правилами, принципами, традиціями. Сучасний дипломатичний протокол і зокрема діловий етикет у сфері міжнародних відносин, хоч і є доволі консервативний, однак без них неможливо створити дієву систему міжнародних відносин.

Володіння знаннями з ділового етикету забезпечує гідне представлення людини у сфері міжнародного бізнесу, формування сприятливого психологічного клімату ділового спілкування, що робить бізнес успішним, ефективним і водночас приємним, забезпечує бізнесмену оптимальне управління часом та особистими справами, що є запорукою значних успіхів на ниві міжнародного підприємництва.

З повагою

Ректор Львівського Національного

Аграрного Університету,

доктор біологічних наук,

професор, академік УААН ВОЛОДИМИР СНІТИНСЬКИЙ

“Надто багато талантів і чеснот потрібно мати, щоб замінити ними етикет ...”

Конфуцій

ПЕРЕДМОВА

Багатоукладна ринкова економіка, спільні та малі підприємства ... Ці та інші поняття увійшли у наше повсякдення, дедалі більше людей, ще вчора далеких від ділових угод, контрактів, задумуються, чи не зайнятись і собі бізнесом. На жаль, не завжди наші ділові люди, громадські діячі усвідомлюють, що успіх справи нерідко залежить від дотримання загальноприйнятих правил і норм поведінки, які діють як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Усі ці правила, норми, умовності, традиції називають дипломатичним протоколом.

На відміну від зарубіжних колег, які з дитинства засвоюють мистецтво ведення розмов і переговорів, для вітчизняних бізнесменів це абсолютно нова сфера діяльності. Тривалий час у щоденному житті ми не звертали уваги на дотримання етикету, вважали його чи не зайвим. Сьогодні це призводить до того, що наші ділові співвітчизники через недоречність у поведінці потрапляють у незручні ситуації, відчувають труднощі під час ведення переговорів.

Розвиток міжнародних відносин і вихід України на світові ринки вимагає підготовки спеціалістів, які могли б гідно представляти нашу державу за кордоном. На жаль, в Україні таких спеціалістів дуже мало. І як результат - низький рівень розвитку зовнішньоекономічних операцій, підписання невигідних контрактів, невміння відстояти на міжнародних переговорах свої інтереси.

Для сучасного бізнесу характерна діяльність транснаціональних корпорацій, створення інтернаціональних за складом команд і колективів. Робота таких команд може як гальмуватися, так і отримати колосальний творчий імпульс від взаємодії носіїв різноманітних ділових культур. Багато чого залежить від їхньої готовності до міжкультурного спілкування.

Отже, бізнес робиться не тільки на економічній основі, а й на етичній. Як недопустимо порушувати загальноприйняті правила підприємництва і комерції, так недопустимо порушувати і правила ділового етикету. Дотримання правил дипломатичного протоколу і ділового етикету - це один з необхідних елементів професіоналізму, вплив яких не потребує особливих вкладень, але суттєво підвищує імідж фірми та ефективність виробництва.

Важливість і необхідність отриманих знань з дипломатичного протоколу та ділового етикету пояснюються вимогами новітнього часу, сучасною дипломатичною практикою, і є запорукою успішного виконання зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних завдань, окреслених нашою державою.

Перед Україною постало завдання підготовки фахівців, які вміли б співпрацювати з іноземними партнерами, послідовно й переконливо відстоювати інтереси українських бізнесменів, підприємців і простих громадян. Через різноманітні форми спілкування з широкими колами іноземних представників формується світогляд сучасного громадянина України, освіченість і високий фаховий рівень якого сприятиме розв'язанню поставлених в процесі діяльності задач. Підготовка таких фахівців ведеться в багатьох навчальних закладах.

Запропонований навчальний посібник розширить світогляд і збагатить знання людей новими поняттями, ознайомить із засадами міжнародної ввічливості, протокольними правилами та прийомами. Також читач ознайомиться з результати порівняльних досліджень сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду організації міжнародних партнерських стосунків й дотримання умов дипломатичного протоколу, ділового етикету.

Навчальний посібник відповідає навчальним планам і програмам підготовки студентів зовнішньоекономічних спеціальностей. Посібник може бути корисним також спеціалістам-маркетологам, керівникам і фахівцям різного профілю, яким доводиться мати ділові стосунки та укладати угоди як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку. Окремі теми навчального посібника стануть у пригоді й пересічному громадянину.

Навчальний посібник розрахований на широке коло спеціалістів, науковців, студентів, бізнесменів, дипломатів.

Не соромно щось не знати, але соромно не бажати вчитися.

Сократ

Розділ 1. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

1.1 Поняття дипломатичного протоколу та ділового етикету

Дипломат - це людина, яка вміє мовчати на десяти мовах

Бізнес - це не тільки організація виробництва, товаропросувної, збутової та інформаційно-рекламної діяльності, це й інша сторона - нематеріальна, духовна - формування партнерства, взаємної поваги і чесності. Важливу роль в його розвитку відводять дипломатичному протоколу та діловому етикету.

Слово “дипломатія” походить від грецького “diploma”. У Стародавній Греції так називали подвоєні дощечки з нанесеними на них письменами, які видавалися посланцям у вигляді вірчих грам...