Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

Скачать

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Періодичний закон і система хімічних елементів Менделєєва. Електронна теорія будови атомів. Характеристика ковалентного, водневого і металічного зв'язку. Класифікація хімічних реакцій і поняття електролізу.

Размер: 65,9 K
Тип: курс лекций
Категория: Химия
Скачать

Другие файлы:

Обладнання для подрібнення сировини в промислових умовах
Опис способів подрібнення фармацевтичної сировини. Класифікація подрібнюючих машин, що застосовуються у хіміко-фармацевтичному виробництві. Конструкці...

Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування
Теплофізичні методи дослідження полімерів: калориметрія, дилатометрія. Методи дослідження теплопровідності й температуропровідності полімерів. Дослідж...

Дослідження сировинних матеріалів для виробництва халви
Споживчі властивості, асортимент халви, характеристика основної сировини для її виробництва. Методика визначення вологості та сахарози цукру. Дослідже...

Дослідження обробки пластикових матеріалів для пакування
Методи обробки пластикових матеріалів при виготовленні пакування. Способи задруковування пластику. Особливості технології висікання із застосуванням п...

Переробка промислових відходів
Класифікація відходів в залежності від токсичності. Методи видалення непотрібних або шкідливих матеріалів, що утворюються в ході промислового виробниц...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

"Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів"

В.Л. Пікалов

Дніпропетровськ

2007

Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів. Опорний конспект лекцій В.Л.Пікалов. ДУЕП, 2007. - 63 с.

Укладач: В.Л.Пікалов, к. х. н., доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор, зав. кафедрою товарознавства і торговельного підприємництва.

ЗМІСТ

Тема 1. Основні положення атомно-молекулярного вчення

Тема 2. Основні поняття хімії

Тема 3. Основні закони, що використовуються для розв'язання задач

Тема 4. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Тема 5. Будова атома

Тема 6. Будова електронних оболонок атомів

Тема 7. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва та електронна теорія будови атомів

Тема 8. Залежність властивостей елементів від будови їх атомів

Тема 9. Хімічний зв'язок і будова речовини. Ковалентний зв'язок

Тема 10. Характеристика ковалентного зв'язку

Тема 11. Електронегативність та полярність молекул

Тема 12. Іонний зв'язок

Тема 13. Водневий і металічний зв'язок

Тема 14. Валентність та ступінь окислення

Тема 15. Класифікація хімічних реакцій

Тема 16. Окисно-відновні реакції

Тема 17. Електроліз

Тема 18. Тепловий ефект хімічних реакцій

Література

Тема 1. Основні положення атомно-молекулярного вчення

1.1. Джерела виникнення. Ще давньогрецькі філософи вважали, що речовини складаються з дуже маленьких часток - атомів. Конкретніші уявлення про атом виникли значно пізніше, внаслідок розвитку фізики та хіміі, що базувалися на науковому експерименті. У XVII ст. англійський вчений Р . Бойль (1627 - 1691) пояснив усі хімічні зміни об'єднанням і роз'єднанням атомів. У XVIII ст. М. Лоионосов (1711 -- 1765) сформулював основні положення атомно-молекуляриого вчення.

Наприкінці XVIII - початку XIX ст. внаслідок швидкого розвитку хімії працями вчених різних країн було створено базу для кількісної розробки атомно-молекулярного вчення.

Англійський вчений Дж. Дальтон (1766 - 1844) сформулював закон кратних співвідношень та ввів поняття атомної ваги. Француз Ж. Гей-Люссак (1778 -- 1850) відкрив закон об'ємних співвідношень, для пояснення якого італієць А. Авогадро (1776 - 1850) у 1811 р. запропонував визначення молекули як здатної до самостійного існування найменшої частки речовини, що складається з атомів. Він також висунув гіпотезу, що пізніше одержала назву закону Авогадро. На початку XIX ст. французи Ж. Пруст (1754 - 1826) і К. Бертолле (1748 - 1822) визначили та розмежували поняття "хімічна сполука" і "механічна суміш". Ж. Пруст у 1808 р. сформулював закон сталості складу речовини. Чітке визначення понять "атом" і "молекула" дав у 1858 р. італієць С. Каніццаро (1826 -1920). Так було створено атомно-молекулярне вчення. Воно було підтверджене та розвинене відкриттям у 1869р. Д. Менделєєвим (1834 - 1907) періодичного закону хімічних елементів, розробкою у 1861р. 0. Бутлеровим (1828 - 1886) теорії хімічної будови органічних сполук, проголошенням у 1873 р. голландцем Я. Ван-дер-Ваальсом (1837 - 1923) принципу неперервності рідкого та газоподібного станів речовини, працями голландця Я. Вант-Гоффа (1852 - 1911) у галузі хімічної кінетики та ін.

Таким чином, наприкінці XIX - початку XX ст. атомно-молекулярне вчення одержало наукове обгрунтування - було експериментально доведено, що атоми та молекули існують об'єктивно і мають складну будову. Атомно-молекулярне вчення є одним з найголовніших у природничих науках.

1.2. Основні положення. Визначення основних положень атомно-молекулярного вчення в різних джерелах дещо відрізняються. Найбільше відповідають сучасним уявленням такі положення:

1.Речовини мають дискретну будову. Вони складаються з часток (структурних елементів речовини) - молекул, атомів або іонів.

2.Частки речовини (молекули, атоми або іони) неперервно, безладно рухаються.

3. Між складовими частками речовини (молекулами, атомами або іонами) діють сили взаємного притягання та відштовхування.

4. Між складовими частками речовини є відстані.

5. Молекули складаються з атомів.

6. Молекули зберігаються під час фізичних реакцій і руйнуються під час хімічних.

7. Атоми зберігаються під час хімічних реакцій - при цьому відбувається їхнє перегрупування, що призводить до утворення нових речовин.

8. Різноманітність речовин обумовлена різними сполученнями атомів.

Тема 2. Основні поняття хімії

2.1. Основні поняття. Основними поняттями атомно-молекулярного вчення є "молекула", "атом", "хімічний елемент", "прості та складні речовини".

Молекула (від лат. тоlеs - маса) - здатна до самостійного існування найменша частка речовини, що зберігає хімічні властивості цієї речовини.

Молекули - це реально існуючі частки, природні об'єкти, які мають розміри та масу. Розміри молекул становлять 10-10 - 10-7 м, тобто це дуже малі частки. Маса окремої молекули має дуже мале значення. Так, маса молекули води дорівнює 2,895 х 10-26кг.

Молекули складаються з атомів, які з'єднані між собою хімічними зв'язками, в певній послідовності та певним чином орієнтовані в просторі. Число атомів у молекулах становить від двох до кількох тисяч. Склад молекули - це важлива характеристика молекули та речовини. Він описується хімічними формулами. Усі молекули однієї речовини мають однаковий склад, розміри, масу, властивості. Молекули різних речовин відрізняються за складом, розмірами, масою, властивостями.

Між молекулами є відстані. Вони обумовлені агрегатним станом: у газах - 10-8 - 10-7 м, у рідких і твердих речовинах - 10-10 м.

Молекули неперервно рухаються. У твердих речовинах вони здійснюють хаотичний коливальний рух навколо положень рівноваги, в рідинах - також хаотичний коливальний рух навколо положень рівноваги та прямолінійне переміщення в нові положення рівноваги, в газах -прямолінійний хаотичний рух.

Кількісною характеристикою молекул є відносна молекулярна маса.

Але не всі речовини складаються з молекул. Молекулярну будову мають більшість органічних та частина неорганічних речовин, наприклад прості речовини (азот, кисень, озон, фтор, хлор, бром, йод), складні -галогеніди, сульфіди, гідриди неметалів і безводні неорганічні кислоти. Більшість неорганічних речовин (основні оксиди, луги, солі) складаються з іонів. Носієм хімічних властивостей речовини є умовні частки, що відображають стехіометричний склад речовини асоціати іонів, наприклад, NaCl, КОН, K2SO4, які не є молекулами. Тому не можна застосовувати поняття "молекула" щодо речовини з іонною будовою.

Атом (від гр. аtотоs - неподільний) - найменша хімічно неподільна частка хімічного елемента, що є носієм його властивостей, це електронейтральна частка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів.

Атоми - реально існуючі матеріальні об'єкти, що характеризуються певними масою, розмірами, складом, зарядом ядра, будовою електронної оболонки та іншими властивостями. Маса атома має дуже мале значення. Так, маса атома водню дорівнює 1,67 х 10-27 кг.

Атом - це система, що складається з елементарних часток -протонів, нейтронів та електронів. Протони та нейтрони знаходяться в ядрі (центральн...