Атомно-молекулярне вчення. Стехіометричні закони та основні хімічні поняття

Скачать

Техніка експерименту в хімічній лабораторії. Атомно-молекулярне вчення. Стехіометричні закони та основні хімічні поняття. Прості та складні речовини, вивчення хімічної символіки та фізичних величин. Закон еквівалентів та рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Размер: 60,6 K
Тип: методичка
Категория: Химия
Скачать

Другие файлы:

Математична логіка
Побудова математичної логіки як алгебри висловлень і алгебри предикатів. Основні поняття логіки висловлювань та їх закони і нормальні форми. Основні п...

Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів
Основні положення атомно-молекулярного вчення. Періодичний закон і система хімічних елементів Менделєєва. Електронна теорія будови атомів. Характерист...

Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення
Конспект уроку з фізики у 7 класі. Мета уроку: сформувати в учнів поняття про фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, використовуючи о...

Охорона водних ресурсів від забруднення і виснаження
Поняття і показники стану води. Сучасний стан природних вод. Основні джерела забруднення природних вод. Заходи із збереження і відновлення чистоти вод...

Теоретична механіка, її основні поняття і закони
Предмет теоретичної механіки. Об’єкти дослідження теоретичної механіки. Найпростіша модель матеріального тіла. Сила та момент сили. Рух матеріального...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ВСТУП

хімічний молекулярний стехіометричний еквівалент

При вивченні хімії дуже велике значення має лабораторний практикум. Правильно поставлений експеримент дозволяє прослідкувати закономірності хімічних процесів, дослідити вплив різних факторів на те чи інше явище, запам'ятати властивості речовин, а також сприяє розвитку хімічного мислення. В процесі лабораторних занять розвиваються навички проведення хімічного експерименту, організації робочого місця, зборки нескладних приладів, дотримання правил техніки безпеки.

Запропоновані методичні розробки до лабораторного практикуму по загальній хімії диктуються специфікою викладання хімії студентам нехімічних спеціальностей, коли в порівняно короткий термін необхідно навчити студентів основним прийомам підготовки до експерименту, проведенню експерименту та його поясненню. Автори вважають, що більш широке введення кількісних задач з дослідницьким нахилом дозволяє зацікавити студентів хімічною наукою і приведе до широкого використання хімії в майбутній роботі.

Даний лабораторний практикум був перевірений на протязі останніх років на заняттях із студентами фізичного та інженерно-технічного факультетів Ужгородського національного університету.

ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторії кафедри неорганічної хімії УжНУ забезпечені водогоном, електроенергією, витяжними шафами.

На кожному робочому столі є штатив з набором крапельниць, заповнених реактивами для роботи напівмікрометодом, набором баночок з сухими реактивами, набором чистих мікропробірок для кожного студента, техно-хімічні ваги з різноважками, дерев'яні тримачі для пробірок, мікройоршики для миття посуду, набір індикаторів, у витяжній шафі склянки з розчинами кислот, а також банки для зливу використаних реактивів.

Загальні правила роботи в хімічній лабораторії
Працюйте акуратно, без поспіху, дотримуйтесь тиші в лабораторії.
Працюйте в халаті і завжди на одному і тому ж місці.
Не захаращуйте робоче місце портфелями, сумками, одягом і т.д.
Перед тим, як приступити до роботи по даній темі, детально вивчіть її за описом.
Уважно спостерігайте за ходом досліду, відмічайте і описуйте його особливості (випадання і розчинення осадів, зміни забарвлення, температури, виділення газу і т.п.)
Не витрачайте реактивів більше, ніж необхідно для проведення досліду.
Не переносіть прилади, апарати та реактиви загального користування на свої робочі місця. Не плутайте крапельні піпетки від мікрокрапельниць і пробки від реактивних склянок.
Роботи з отруйними і шкідливими речовинами проводіть лише під тягою. Концентровані кислоти і луги наливайте у витяжній шафі, не переносіть їх на свої робочі місця.
Якщо випадково розіллєте кислоту або луг, то швидко змийте їх водою, а потім за вказівкою чергового лаборанта приведіть в належний порядок своє робоче місце.
Не виливайте в раковину відпрацьовані концентровані кислоти і луги, а використовуйте для цього спеціальні склянки, встановлені у витяжній шафі. Папір і залишки твердих речовин викидайте в кошики для сміття.
Відпрацьовані розчини солей Hg і Ag виливайте в спеціально відведений посуд.
Гарячі прилади і посуд ставте лише на спеціальні підставки, а не на відкритий стіл.
Без вказівки викладача не проводьте ніяких додаткових дослідів.
В ході експерименту акуратно ведіть записи в робочому журналі. Схема робочого журналу: 1) Дата; 2) Загальна тема лабораторної роботи; 3) Назва досліду; 4) Хімічні формули, рівняння реакцій і розрахунки експерименту; 5) Спостереження в ході поставленого досліду; 6) Висновки (таблиці, графіки, обговорення і пояснення результатів).
Після закінчення роботи помийте використаний посуд, приведіть в порядок робоче місце і здайте черговому студенту, який потім здає лабораторію черговому лаборанту.
Результати заняття запишіть по встановленій формі в робочий зошит і дайте на підпис викладачеві.
АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНЕ ВЧЕННЯ. СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ ТА ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ
Програмні вимоги до теми:
Поняття матерії. Форми існування матерії. Визначення речовини і поля. Закон збереження матерії. Закон збереження енергії. Рівняння, що виражає взаємозв'язок маси і енергії. Поняття про атом і молекулу. Визначення поняття "хімічний елемент." Основні положення атомно-молекулярного вчення. Класифікація речовин: прості, складні. Класифікація хімічних сполук. Відмінність понять "проста речовина" і "елемент". Відносна атомна і молекулярна маса. Хімічна формула речовини. Види хімічних формул. Емпірична і молекулярна формула речовини. Розрахунки за хімічними формулами: визначення масової частки елементу в речовині і встановлення найпростішої формули речовини за масовими частками елементів. Хімічні та фізичні явища. Хімічні реакції. Ознаки хімічних реакцій. Хімічні рівняння реакцій. Розрахунки за хімічними рівняннями реакцій. Кількість речовини. Моль. Молярна маса. Зв'язок між кількістю речовини і її масою. Закон кратних відношень. Закон сталості складу. Дальтоніди і бертоліди. Закон збереження маси. Закон об'ємних відношень газів. Число Авогадро. Молярний об'єм. Закон Авогадро. Наслідки з закону Авогадро. Приведення об'єму газу до нормальних умов. Відносна густина одного газу за іншим. Встановлення відносної густини газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона і його значення. Поняття про еквівалент. Еквівалентний об'єм водню і кисню. Залежність між молярною масою, валентністю і еквівалентною масою елемента. Еквівалентні маси оксидів, основ, кислот і солей. Закон еквівалентів. Емпірична і молекулярна формула речовини.
Короткий виклад теоретичних питань
Предмет хімії
Сучасна хімія є одною з природничих наук і являє собою систему окремих наукових дисциплін: загальної і неорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, геохімії, космохімії і т.д. Хімія - наука, що вивчає процеси перетворення речовин, які супроводжуються зміною складу і структури, а також взаємні переходи між цими процесами і іншими формами руху матерії. Тобто головним об'єктом хімії як науки є речовини і їх перетворення.
Відомі дві форми існування матерії: речовина і поле. Речовина - матеріальне утворення, що складається із елементарних часток, які мають власну масу (масу спокою). На відміну від речовини, поле - матеріальне середовище, в якому відбувається взаємодія часток, які не мають маси спокою. Поле не є безпосереднім об'єктом вивчення в хімії і проявляється перш за все енергетичними характеристиками.
У визначенні хімії підкреслюється взаємозв'язок хімічної і інших форм руху матерії. Рух є спосіб існування матерії, її корінна і невід'ємна властивість. Специфіка хімічної форми руху матерії - зміна складу речовини. Хімічні процеси утворення і руйнування речовини завжди супроводжуються зміною їх складу і структури. Різні форми руху матерії взаємопов'язані. Добре відомі приклади тісного зв'язку між різними формами руху матерії, наприклад хімічної, біологічної та фізичної: в останні роки сильного розвитку зазнала молекулярна біологія, спостерігається бурхливий розвиток біохімії, біоорганічної, біонеорганічної, біофізичної хімії. Процес взаємопроникнення різних природничих наук - об'єктивний наслідок існуючого в природі загального взаємозв'язку різних форм руху матерії.
Неорганічна хімія займається вивченням елементів періодичної системи та утворених з атомів елементів простих і складних речовин. Загальна хімія займається розробкою теоретичних уявлень і концепцій про склад і будову речовин, про загальні закономірності перебігу хімічних процесів, що є фундаментом всієї системи хімічних знань. Неорганічна хімія на сучасному етапі успішно вирішує завдання по створенню нових неорганічних речовин із заданими властивостями.
Основний експериментальний метод хімії - метод проведення хімічних реакцій. Хімічні реакції - це процес перетворення одних речовин (вихідних) в інші (продукти реакції); продукти хімічної реакції мають склад, а відповідно будову і властивості, відмінні від вихідних.
Аналітична хімія використовує хімічні реакції для встановлення якісного і кількісного складу речовин. На основі хімічних реакцій здійснюється неорганічний синтез.
До числа фундаментальних узагальнень хімії входять атомно-молекулярна теорія, стехіометричні закони, Періодичний закон і теорія хімічної будови.
Атомно-молекулярна теорія
Творцем атомно-молекулярної теорії є М.В.Ломоносов. Він вперше чітко розділив дві ступені в будові речовини: елементи (в нашому розумінні атоми) і корпускули (молекули).
Основні положення атомно-молекулярного вчення:
Речовини мають дискретну будову. Вони складаються з часток (структурних елементів речовин) - молекул, атомів або іонів.
Частки речовин (молекули, атоми або інші) безперервно безладно рухаються.
Між складовими частками речовини є відстані.
Між складовими частками речовин діють сили взаємного прит...