Адбсорбційне очищення стічних вод виробництва віскози

Скачать

Проектування відділення адсорбції очищення стічних вод виробництва віскози. Характеристика компонування устаткування цеху та розміщення його на закритій і відкритій ділянці в одноповерховому приміщенні. Розрахунок ширини робочих проходів між обладнанням.

Размер: 331,6 K
Тип: курсовая работа
Категория: Химия
Скачать

Другие файлы:

Біохімічне очищення стічних вод
Фізико-хімічні та технологічні особливості біологічного методу очищення стічних вод коксохімічного виробництва. Розробка проекту очисної установки: ма...

Розробка проекту реконструкції споруд очищення побутових стічних вод в умовах КОС м. Селидове.
Характеристика методів очищення стічних вод міста. Фізико-хімічні основи методу біохімічного очищення: склад активного мулу та біоплівки; закономірнос...

Проект реконструкції споруд очищення побутових стічних вод в умовах каналізаційних очисних споруд
Фізико-хімічні основи процесу очищення побутових стічних вод, закономірності розпаду органічних речовин, склад активного мулу та біоплівки. Біологічне...

Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю
Гігієнічна оцінка третинного очищення промислових стічних вод у біологічних ставах з вищими водяними рослинами. Обґрунтованість доцільності застосуван...

Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод
Фізико-хімічні та технологічні основи процесу очищення стічних вод. Основні рішення по автоматизації. Вибір контурів контролю і регулювання та приладі...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ВСТУП

Водопостачання є одній з найважливіших галузей техніки, направленої на підвищення рівня життя людей, впорядкування населених пунктів, розвиток промисловості і сільського господарства. Постачання населення кондиційною водою в достатній кількості має важливе соціальне і санітарно-гігієнічне значення, оберігає людей від епідемічних захворювань, поширюваних через воду.

Природні біологічні процеси самоочищення водоймищ на сьогодні недостатні. Тому важливого значення в охороні водних ресурсів і їх раціональному використанні набувають фізико-хімічні методи поліпшення якості води і знешкодження стоків, що дозволяють повторно використовувати воду в технологічних процесах і таким чином, понизити навантаження на водоймища. Застосування фізико-хімічної обробки вирішує проблему використання очищених стічних вод для потреб технічного водопостачання і створення на цій базі замкнутих циклів. Водоспоживання для господарсько-питного призначення здійснюється з поверхневих і підземних джерел, з них частка споживання з підземних складає приблизно 30%. Ці джерела схильні до меншої забрудненості, що вимагає невеликих витрат на водопідготовку.

На відміну від поверхневих, підземні води відрізняються невеликою кількістю органічних речовин і значним вмістом мінеральних солей, а іноді і розчинених газів (Н2S, СO2, СH4). За наявності гідравлічного зв'язку між поверхневими і підземними водами останні відрізняються підвищеною окиснюваністю. Спостерігається пряма залежність між глибиною залягання підземних вод і ступенем їх мінералізації. Підземні води часто характеризуються значною жорсткістю і підвищеним вмістом заліза, марганцю, фтору. Зустрічаються джерела води із змістом заліза від 0,01 до 30 мг/дм3. При тривалому споживанні населенням такої води залізо накопичується в печінці у вигляді колоїдних оксидів заліза, що отримали назву гемосидирину, які шкідливо впливає на клітки печінки, викликаючи їх руйнування, а підвищений вміст марганцю несприятливо позначається на центральній нервовій системі, знижується активність ферментів холіноестерази і церулоплазміну крові і ін.

Метою даного проекту є порівняння можливих варіантів розміщення підприємства; оцінка оптимальності обраного варіанта його розміщення; характеристика місць розміщення підприємства; відомості про кліматичні, гідрологічні умови району будівництва підприємства; схема генерального плану підприємства з вказаними на ньому розташування нових та існуючих будинків і споруджень, транспортних шляхів, площ для можливого розширення підприємства, пускових комплексів і черг будівництва, орієнтовних обсягів земельних робіт, основних показників за генеральним планом; відомості про вантажообіг підприємства й організацію транспортного господарства.

Цей курсовий проект сформує навички з адсорбційного очищення стічних вод виробництва віскози. Основною задачею компонування устаткування є вірна організація проектованого технологічного процесу, яка вирішується або графічно (упорядкуванням планів і розрізів), або об'ємно -- шляхом створення моделі (макетне проектування).

Схема компонування є вихідною документацією для розробки проектів у будівельній, сантехнічній і електротехнічній частинах.

1. ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ВІДДІЛЕННЯ ОЧИСТКИ ВОДИ

Принципова технологічна схема адсорбційного очищення стічних вод виробництва віскози наведена на рисунку1.1. Схема включає такі стадії: адсорбцію диметилацетаміду та ізобутанолу із стічних вод активованим вугіллям АГ-3; десорбцію адсорбованих речовин з активованого вугілля хлороформом; відгонку хлороформу водяною парою.

Рисунок1.1. Принципова технологічна схема очищення стічних вод виробництва віскози: 1 - адсорбер з активованим вугіллям; 2, 12 -- ємкості для хлороформу; 3, 8 -- конденсатори; 4 -- ректифікаційна колона; 5, 10, 11 -- теплообмінники; 6 -- допоміжний адсорбер; 7 - відстійник-розподільник; 9 -- охолодник

Стічна вода, що містить органічні домішки, надходить в адсорбційний фільтр 1. Після використання адсорбційної ємності адсорбенту залишки води з адсорбера скидають у трубопровід, по якому вода повертається в збірник не-очищених стічних вод. Потім у колону подають розчинник -- хлороформ з ємкості 2, в яку він надходить з верхньої частини ректифікаційної колони, що працює безперервно, після конденсації в конденсаторі 3. Після повного заповнення шару адсорбенту, що регенерується хлороформом, розчинник зливається через переливний пристрій у ємкість 12. Звідси хлороформ, що містить вилучені з активованого вугілля сполуки, подається через теплообмінник 11, де підігрівається до температури кипіння, у ректифікаційну колону 4 на тарілку живлення, де склад рідини відповідає складу початкової суміші. Пара хлороформу з верхньої частини ректифікаційної колони надходить у конденсатор 3. Чистий хлороформ з конденсатора надходить у ємкість хлороформу 2, а потім знову на адсорбент, який регенерується. Отже, за час регенерування адсорбент багаторазово промивають чистим хлороформом. Органічні речовини, які вилучаються з води вугіллям, концентруються в кубовій рідині ректифікаційної колони. Кубова рідина після охолодження в охолоднику 9 надходить на вакуумну відгонку диметилацетаміду та ізобутанолу.

Після вилучення органічних речовин з пор активованого вугілля хлороформом здійснюють відгонку хлороформу водяною парою. Для цього в адсорбційну колону подають пару. Подавання пари припиняють, коли об'єм конденсату дорівнює - 1 % об'єму очищеної води. Після охолодження конденсат подають у відстійник-розподільник 7, де відбувається відділення хлороформного шару від водного. Хлороформний шар після підігрівання до температури кипіння надходить на одну з тарілок ректифікаційної колони 4, а вода, що містить розчинений хлороформ. -- у допоміжний адсорбер 6 з нерухомим шаром активованого вугілля для вилучення хлороформу з метою його утилізвції Очищена від хлороформу вода надходить у колектор очищених стічних вод. Регенерування активованого вугілля в допоміжному адсорбері здійснюють водяною парою, як описано вище. Утворюваний конденсат містить хлороформ, і його приєднують до конденсанту, що надходить у відстійник-розподільник 7.

2. КОМПОНУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

Основним завданням компонування устаткування є правильна організація проектованого технологічного процесу.

Вимоги до розміщення схеми технологічного процесу в просторі:

- раціональна організація технологічного процесу й ремонту;

- забезпечення умов безпечної роботи;

- нормальні санітарно-гігієнічні умови праці для обслуговуючого персоналу;

- використання збірних залізобетонних конструкцій;

- мінімальна вартість.

Для визначення типу й об'єму спорудження необхідно зробити компонування устаткування. Обсяг спорудження майбутнього об'єкта залежить від ряду факторів й у першу чергу від характеру технологічного процесу (періодичний або безперервний, вогне - або вибухонебезпечний і т.д.), від числа одиниць і розмірів технічного й допоміжного устаткування, від можливості установки встаткування на відкритих площадках.

2.1 РОЗТАШУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ПЛОЩАДЦІ

Переваги розміщення устаткування на відкритих площадках:

- поліпшення умов праці у виробничих приміщеннях;

- зменшення капіталовкладень за рахунок зменшення обсягу встаткування приміщення;

- зменшення термінів здачі об'єктів в експлуатацію;

- зменшення витрат на вентиляцію й обігрів будівель.

У першу чергу на відкритих площадках необхідно розміщати:

1) великогабаритне обладнання (колони синтезу, скрубери, абсорбери, ректифікаційні колони), для якого потрібні великі виробничі площадки й значні споруди;

2) установки, при експлуатації яких необхідні потужні вентиляційні й обігрівальні системи, які забезпечують нормальні умови роботи обслуговуючого персоналу;

3) установки з можливим виділенням вибухонебезпечних газів і рідин або з більшим тепловиділенням;

4) тимчасові й пускові пристрої;

5) ємності для зріджених газів і легко підривних рідин.

При розміщенні устаткування на відкритих площадках повинні бути забезпечені кращі умови праці обслуговуючого персоналу або, принаймні, такі ж умови, як і для працюючих на аналогічних установках, розміщених у закритих приміщеннях.

Капіталовкладення й експлуатаційні витрати для установок на відкритих площадках повинні бути менше, ніж для таких же установок у закритих приміщеннях, інакше достоїнство виносу обладнання зі споруджень у значній мірі втрачається, тоді доцільність такого рішення повинна визначаться тільки санітарно-гігієнічними умовами роботи (наявність у приміщенні кислот, що димлять, ЛЗР та ін.)..

Розміщаючи встаткування на відкритих площадках, необхідно забезпечити:

1) дистанційний контроль, регулювання й командуванням роботою встаткування зі ЦПУ, розміщеного в спеціальному приміщенні;

2) відповідну ізоляцію, а при необхідності й обігрів технологічних трубопроводів, арматури;

3) широке використання апаратів як несучі конструкції для робочих площадок, сходів, арматури й ін.

2.2 РОЗМІЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯ У ЗАКРИТИХ БУДІВЛЯХ

Якщо устаткування не може бути встановлене на відкритій площадці, його варто розташувати в будівлях із залізобетону прямокутної форми в плані з вико...