Загальні питання діяльності митної служби

Скачать

Порядок проходження служби в митних органах України та його правове регулювання. Законодавство України з питань державної митної справи. Визначення термінів і понять, які використовуються в митній справи. Гарантування безпеки зовнішньої торгівлі.

Размер: 22,9 K
Тип: реферат
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Інформаційні технології в діяльності Державної митної служби України
Порядок організації режимів праці на автоматизованому робочому місці інспектора митної служби. Методи і засоби захисту інформаційних систем від несанк...

Фіскальна функція Митної служби України
Загальна характеристика системи митних органів в Україні. Правовий статус Державної митної служби. Захист економічного суверенітету країни. Фіскальна...

Режим робочого часу та житлове забезпечення в системі соціального захисту працівників митної служби України
Соціальний захист посадових осіб митних органів. Різновиди та правове регулювання режиму робочого часу, як соціальної гарантії працівників митної служ...

Взаємодія митних органів з іншими державними органами та підприємствами, установами, організаціями
Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади: система, основні функції та завдання даної служби. Взаємодія Держа...

Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
В межах навчальної дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” вивчаються основні питання щодо організації і діяльності судових, правоохоронни...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Реферат

На тему: «Загальні питання діяльності митної служби»

З предмету «Менеджмент митної справи»

Зміст

Вступ

1. Порядок проходження служби в митних органах України та його правове регулювання.

2. Законодавство України з питань державної митної справи. Визначення термінів і понять, які використовуються в митній справи

Висновки

Перелік використаної літератури

Вступ

Вінницька митниця є державним органом, який здійснює захист економічних інтересів України, забезпечує виконання законодавства з митних питань, а також справляння мита, податку на додану вартість, акцизного збору.

Митниця підпорядковується Державній митній службі України.

Митниця є юридичною особою, має свою гербову печатку, бланк та рахунок у банку. Основними завданнями митниці є :

- захист економічних інтересів;

- забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України в галузі митної справи;

- здійснення митного контролю та оформлення товарів та інших предметів , що переміщуються через митний кордон України;

- організація та проведення заходів щодо боротьби з контрабандою та ПМП;

- здійснення заходів щодо захисту інтересів національного споживача і недопущення ввезення на митну територію неякісних товарів;

- створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, організацій та установ у зоні своєї діяльності, для прискорення пасажиропотоку та переміщення товарів через митний кордон України;

- ведення інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики;

- ведення згідно з чинним законодавством бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності та інше.

Під час проходження виробничої практики на Вінницькій митниці я ознайомився з організаційною структурою митниці, а також з процедурою митного контролю та митного оформлення.

1. Порядок проходження служби в митних органах України та його правове регулювання

За час практики митний пост «Дністер» надав необхідну інформацію про всі аспекти митної служби, про порядок митного оформлення, про можливі шляхи запобігання контрабанди, про порядок проходження служби в митних органах та багато іншого.

Проходження служби в митних органах -- сукупність юридичних фактів, які характеризують правовий стан співробітників митних органів і відображають його динаміку. Правовий стан співробітників митних органів визначають такі юридичні факти: поступлення на службу в митні органи, укладення контракту, проходження іспиту за конкурсом, призначення на посаду, присвоєння спеціального звання, проходження службової атестації, переміщення по службі. Ці юридичні факти вказуються у наказах про прийняття на службу, переміщення, тощо. Вони відображаються і в особовій справі.

Влаштуванню на службу в митні органи передує попереднє вивчення особистості кандидата, його медичне обслідування. Заздалегідь може встановлюватися стажування. Не можуть бути прийняті на службу у митні органи особи, що були засуджені за скоєння злочину.

У разі необхідності при зарахуванні на службу в митні органи для особи може бути встановлено випробувальний термін. В його ході перевіряються професіональні якості особи. При встановленні випробувального терміну особа призначається стажистом без присвоєння спеціального звання. Термін випробування вказується в наказі, а при прийнятті на контрактній основі -- у самому контракті. При стажування особа виконує всі посадові обов'язки і посідає права співробітника митного органу.

Для посадових осіб митних органів періодично встановлюється атестація на відповідність встановленим вимогам. Порядок атестації визначається Головою Державної митної служби України. За загальним правилом вона проводиться раз у п'ять років. У разі необхідності за узгодженням із вищим начальником митного органу може бути в установленому порядку прийняте рішення про дострокову атестацію.

Прийнятим на службу в митні органи посадовим особам у відповідності із займаною посадою і стажем роботи присвоюються персональні звання. Відповідно їм встановлені строки вислуги: для жінок -- 20 років, для чоловіків -- 25 років із правом виходу на пенсію жінками по досягненні 50 років, а чоловіками -- 55 років.

У процесі проходження служби в митних органах через різні чинники об'єктивного і суб'єктивного характеру виникає необхідність у переміщені співробітника на іншу посаду чи на інше місце. Таке переміщення здійснюється в разі необхідності заміщення вакантної посади, термінової необхідності виконувати функції тимчасово відсутнього співробітника, при введенні нових посад чи зміні штатного розкладу. Переміщення за загальним правилом проводиться на вищу посаду як просування по службі. Це нормальне явище і є наслідком професійного зростання співробітника й підвищення його кваліфікації, здатності вирішувати більші за обсягом і функціями завдання. Такс переміщення здійснюється лише за згоди співробітника, що пов'язано з об'єктивними та суб'єктивними чинниками. Співробітник за його згоди може бути переміщений і на рівнозначну посаду. Таке переміщення може здійснюватися з метою більш раціонального використання його професійних і особистих якостей, з урахуванням сімейних обставин, стану здоров'я, необхідного режиму роботи, наприклад в разі навчання на вечірньому відділенні вищого закладу освіти. Переміщення на іншу посаду в тому ж самому митному органі чи в інший митний орган в тому ж місці чи в іншу місцевість (переведення по службі) здійснюється з ініціативи начальника митного органу за згоди співробітника, якщо інше не обумовлено контрактом. Співробітник може бути переведений і на нижчу посаду при скороченні штатів, а в разі неможливості переміщення на рівнозначну посаду за згоди співробітника, внаслідок погіршення стану здоров'я відповідно до медичного висновку, з особистої ініціативи співробітника, за посадовою невідповідністю займаній посаді за результатами атестації і за згоди співробітника.

Переміщеннями також вважаються вступ на навчання із звільненням із займаної посади, а також при призначенні на посаду після закінчення навчального закладу. Як переміщення кваліфікуються випадки залучення співробітника митного органу до виконання спеціального завдання чи в разі відрядження (прикомандирування) до органів державної влади і організацій.

У практиці митних органів, враховуючи бригадну форму організації діяльності митних органів, практикується переміщення з однієї бригади в іншу. Переміщення по службі здійснюється наказом відповідного начальника митного органу із вказівкою підстав для цього. З наказом під підпис ознайомлюється особа, яка переміщається. В разі незгоди з наказом вона праві його оскаржувати в установленому порядку.

У разі ліквідації митного органу, скорочення чисельності чи штату співробітників посадова особа звільняється із займаної посади із зарахуванням її на термін до трьох місяців в розпорядження начальника митного органу. При цьому зберігається грошове забезпечення. Після вказаного терміну вирішується питання про подальше працевлаштування вивільненого співробітника. За наявності вакансій йому може бути запропонована посада в іншому митному органі, а за відмови від неї він підлягає звільненню зі служби у встановленому порядку.

2 Законодавство України з питань державної митної справи. Визначення термінів і понять, які використовуються в митній справи

«Митний кодекс України»

Розділ 1.

Глава 1.. «Основи державної митної справи»

Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи

1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів.

2. Відносини, пов'язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

Знайомство з предметом «Правові основи митної справи в Україні» доцільно розпочати з визначення та засвоєння термінів і понять, які використовуються у даній галузі суспільно-економічної діяльності, що сприятиме прискореному оволодінню митно-правовою термінологією та самим предметом.

Отже, основні терміни та поняття;

Валютні цінності:

валюта України -- грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки,...