Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби

Скачать

Ознайомлення із цілями та принципами побудови Електронної митниці; визначення її основних завдань та функцій. Характеристика системного та мережевого програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

Размер: 23,0 K
Тип: контрольная работа
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Планування та управління виробництвом
Цілі та стратегії, ієрархічна система, Кібернетичні принципи керування виробництвом. Аналіз фінансового стану підприємства. Планування виробничої діял...

Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів
Процес і результати проектування автоматизованої інформаційної системи формування та друкування, призначеної для автоматизації кадрового обліку на під...

Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
Особливості функціонального складу автоматизованої інформаційної системи Казначейства. АРМ формування розпорядження та реєстру на здійснення видатків...

Сучасні інформаційні системи в обліку та аудиті
Автоматизована інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні економічним об’єктом. Схема функціонування бази облікових даних. Інформаційні...

Автоматизована інформаційна система "Облік аудиторного фонду університету"
Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку аудиторного фонду, яка має виконувати наступні функції: ініціалізацію; додавання і видалення...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

ПЛАН

електронний митниця системний мережевий програмний

Вступ

I. Концепція створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України

II. Системне та мережеве програмне забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України:

1. Cистемне забезпечення ЄАІС ДМСУ

2. Програмне забезпечення ЄАІС ДМСУ

Список використаних джерел

ВСТУП

Тенденції світового розвитку встановлюють нові завдання по спрощення митних процедур та процедур логістики при постачанні товарів для ввезення та вивезення з території країни, зменшення рисків порушення безпеки мешканців, для чого необхідно створювати електронні інформаційні системи, які будуть функціонально сумісні між аналогічними системами різних країн, будуть доступні, керовані, безпечні, об'єднані та контрольовані.

Європейська спільнота визначає, що шлях до цього - зменшення різниці між митними процедурами країн світу та називає механізм її реалізації "Електронною митницею". Держави-члени ЄС прийняли рішення діяти в рамках структури "Електронної Європи" та затвердили Рішення Ради Європейського Союзу щодо простого та безпаперового середовища для митних адміністрацій та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Одна з найважливіших задач, яку необхідно вирішити Державній митній службі України (далі ДМСУ) в найближчій перспективі - це впровадження в митну справу політики забезпечення митної безпеки України, міжнародних норм і правил, що дозволить, перейти до застосування єдиних стандартів в області митної справи на базі інформаційних технологій і вирішити питання, пов'язані з приєднанням до міжнародних конвенцій про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція, в редакції Протоколу про внесення змін 1999 року), про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1987 року); про процедуру загального транзиту (1987 року), а також здійснити поетапне зближення митного законодавства і митних процедур, які застосовуються в Україні, до країн Євросоюзу.

І. Концепція створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби) - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні ї становить сукупність кількох взаємопов'язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, програмно-інформаційних комплексів [1].

Електронна митниця [e-customs] - це багатофункціональна комплексна система, яка поєднає інформаційно-комунікативні технології та сукупність механізмів їх застосування і дасть можливість підвищити якість митного регулювання та вдосконалити митне адміністрування з метою забезпечення митної безпеки України.

Метою Концепції є визначення стратегії створення багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" (далі -- Електронна митниця) на базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі -- ЄАІС) ДМСУ як одного з механізмів для забезпечення митної безпеки України.

Концепція передбачає визначення принципів побудови Електронної митниці, основних положень з формування її інформаційно-телекомунікаційного забезпечення, етапів впровадження, а також створення передумов до інтеграції України у світову інформаційну спільноту.

Концепція ґрунтується на вимогах Конституції України, законодавства України, міжнародних митних конвенцій та враховує досвід інших країн.

Основними цілями створення Електронної митниці є:

? технологічне забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної інформації між митними адміністраціями держав, органами державної влади України і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

? створення та технічної підтримки організаційно-технічних систем для функціонування всеохоплюючих автоматизованих процедур оцінки якості виконання митної справи;

? підвищення ефективності митного контролю та митного оформлення шляхом формування єдиної державної автоматизованої системи митного контролю та митного оформлення, на підставі відомостей, що подаються до митних органів юридичними та фізичними особами виключно в електронному вигляді;

? створення режиму "єдиного вікна";

? забезпечення органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування актуальною і достовірною статистичною інформацією;

? підвищення ефективності управління ДМСУ та взаємодії з органами державної влади;

? виключення дублювання заходів з ведення обліку окремих операцій, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями з метою раціонального використання бюджетних коштів;

? участь у формуванні державних інформаційних ресурсів;

? спрощення порядку звернення юридичної та фізичної особи до митних органів і отримання інформації, що їх стосується;

? зменшення кількості адміністративних зобов'язань;

? підвищення ефективності боротьби із контрабандою, шахрайством, організованою злочинністю і тероризмом;

? забезпечення повноти сплати податків та зборів;

? захист інтелектуальної власності та культурної спадщини;

? підвищення контролю за ввезенням небезпечних вантажів;

? забезпечення обміну інформацією з митними службами закордонних держав;

? забезпечення контролю за додержанням передбачених законом заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

Основними завданнями Електронної митниці є:

ь автоматизація процесів митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

ь забезпечення функціонування системи електронного документообігу;

ь забезпечення функціонування системи аналізу ризиків;

ь сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності шляхом ведення відповідних автоматизованих систем;

ь забезпечення інформаційної взаємодії митної служби України з правоохоронними органами та іншими органами державної влади України в межах двосторонніх угод або спільних наказів про обмін інформацією;

ь формування банку даних Електронної митниці;

ь забезпечення інформаційної безпеки при формуванні і функціонуванні банку даних Електронної митниці;

ь накопичення інформації в результаті проведення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

ь забезпечення інформаційної взаємодії та співпраці відповідно до укладених Україною міжнародних договорів;

ь проведення єдиної науково-технічної політики при створенні Електронної митниці.

Електронна митниця, як автоматизована система обліку зовнішньоекономічних операцій юридичних та фізичних осіб повинна забезпечувати виконання таких функцій:

1) накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб у відповідних базах даних (на центральному та регіональному рівнях);

2) взаємодія з іншими зовнішніми інформаційними системами;

3) введення інформації про можливу зовнішньоекономічну операцію юридичної або фізичну особи безпосередньо з первинних документів, включаючи їх відцифрований образ;

4) хронологічне накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб;

5) формування аналітичних звітів про експортно-імпортні операції країни;

6) дотримання необхідного рівня технічного захисту інформації.

Принципами побудови Електронної митниці є:

Ш законність;

Ш достовірність, цілісність та доступність інформації;

Ш єдність форматів даних, технічних і технологічних параметрів;

Ш уніфікованість документів;

Ш багаторівневість зберігання та доступу до інформації.

Утримувачем Електронної митниці є ДМСУ, яке володіє, користується і розпоряджається основними структурними компонентами Електронної митниці, необхідними для забезпечення її функціонування.

Уповноваженою особою Утримувача Електронної митниці для виконання робіт із створення, ведення і забезпечення функціонування Електронної митниці є Регіональна інформаційна митниця (далі - РІМ) [2].

ІІ. Системне та мережеве програмне забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України

1. Cистемне забезпечення ЄАІС ДМСУ

електронний митниця системний мережевий програмний

- автоматизован...