Дослідження та шляхи розв'язання проблеми удосконалення інформаційного забезпечення управління митним органом на основі нових інформаційних технологій на прикладі Київської обласної митниці

Скачать

Вивчення функціонального призначення та структури Єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби України. Основи організаційної регламентації менеджменту митними структурами регіональної таможні. Впровадження концепції "Електронна митниця".

Размер: 1,5 M
Тип: курсовая работа
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Функціонування системи інформаційного обслуговування користувачів бібліотек у сучасних умовах
Процеси інформатизації, що мають місце в сучасному суспільстві, вимагають суттєвої корекції інформаційної діяльності. Теоретичне осмислення і розробка...

Організація роботи митних підрозділів при здійснені контролю за доставкою вантажів на прикладі Бориспільської митниці
Сутність та особливості становлення комунікаційної діяльності у системі влади. Обґрунтування використання інформаційних джерел та комунікацій митного...

Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
Теоретичні аспекти організаційної та правової регламентації діяльності МОУ, його правовий статус та роль в зовнішньоекономічній діяльності держави. Ан...

Інформаційний процес в управлінні економікою
Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Автоматизація документообігу та організація інформа...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ "Бердичівський пивоварний завод")
Мета, завдання, функції інвестиційного менеджменту. Організаційне і інформаційне забезпечення управління цією діяльністю. Аналітичне дослідження діяль...


Краткое сожержание материала:

Комплексна курсова робота

за темою: "Дослідження та шляхи розв'язання проблеми удосконалення інформаційного забезпечення управління митним органом на основі нових інформаційних технологій на прикладі Київської обласної митниці"

Дніпропетровськ 2010 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

1.1 Сутність та функціональне призначення ЄАІС ДМСУ

1.2 Структура ЄАІС Держмитслужби

1.3 Органи управління та інформаційна взаємодія в ЄАІС Держмитслужби

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАДАЧ ПЕРСОНАЛУ В КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ МИТНИЦІ

2.1 Сутність регламентації діяльності митних органів України

2.2 Організаційна регламентація менеджменту митними структурами регіональної митниці

2.3 Оцінка ефективності діяльності Київської регіональної митниці

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМ ОРГАНОМ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КОНЦЕПЦІЇ "ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ"

3.1 Правова регламентація концепції удосконалення інформаційного забезпечення діяльності ДМСУ - "Електронна митниця"

3.2 Поточний стан та шляхи підвищення ефективності електронних інформаційних систем в Державній митній службі України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Необхідною умовою ефективного функціонування Державної митної служби України є організація автоматизованого інформаційного обміну як у межах Державної митної служби України так і з іншими міністерствами та відомствами України. Для досягнення цієї мети створена Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС) митної служби, призначення якої полягає у вирішенні функціональних завдань митної служби з використанням передових інформаційних технологій. Розвиток ЄАІС полягає в гармонізації регламентів митних процедур в Україні з вимогами митних регламентів Євросоюзу та інших країн при створенні електронних інформаційних систем, які будуть функціонально сумісні з аналогічними системами різних країн, доступні, керовані, безпечні, об'єднані та контрольовані.

Об'єкт дослідження курсової роботи - діяльність Київської обласної митниці. Предметом дослідження курсової роботи є система інформаційного забезпечення організаційної та правової регламентації діяльності митного органу України на прикладі Київської обласної митниці.

Мета курсової роботи полягає в аналізі існуючого рівня інформаційного забезпечення діяльності регіональної митниці та розробці пропозицій по удосконаленню інформаційних систем митниць в рамках концепції розробки системи "Електронна митниця" в Україні.

Інформаційною базою досліджень були матеріали Державної митної служби України та Київської обласної митниці за 2008 - 2010 рр.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що підтверджена важливість впровадження спрощення митного контролю та митного оформлення шляхом застосування електронних ВМД (система "Електронна митниця"), які наблизять митні процедури в Україні до світових стандартів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

1.1 Сутність та функціональне призначення ЄАІС ДМСУ

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби (далі - ЄАІС ДМСУ) - це багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в України й являє собою сукупність кількох взаємопов'язаних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, підсистем, комплексів задач, програмно-інформаційних комплексів, які проектуються, розробляються та впроваджуються у процесі модернізації та розвитку ЄАІС Держмитслужби.

ЄАІС Держмитслужби забезпечує збирання, оброблення, створення, накопичення, аналіз, передавання та зберігання інформації у сфері митної справи шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, а також інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади, інформаційних ресурсів інших недержавних установ (організацій, підприємств) - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних та правоохоронних органів інших країн з метою автоматизації основних процесів діяльності митних органів, підвищення ефективності митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, а також контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах.

"Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України" (ЕАІС ДМСУ) [10] розроблене у 2010 році відповідно до Митного кодексу України , Законів України "Про інформацію", "Про Національну програму інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронні документи та електронний документообіг", Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, визначає створенні та впровадженні на дійсний час структуру, порядок функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, її складові та призначення.

"Положенням" стандартизовано вживання основних термінів в ЕАІС ДМСУ у такому значенні:

а) автоматизована система митного оформлення (далі - АСМО) - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;

б) автоматизована інформаційна система "Центр" (далі - АІС "Центр") - автоматизована інформаційна система центрального рівня, яка являє собою сукупність підсистем, комплексів задач, програмно-інформаційних комплексів та централізованого сховища зведеної інформації про митне оформлення - електронних копій вантажних митних декларацій (далі - ВМД) на паперовому носії та/або електронних вантажних митних декларацій (далі - ЕВМД), інших електронних документів та електронних копій документів на паперовому носії, які використовуються при здійсненні митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та забезпечує двосторонній обмін митною та іншою інформацією з автоматизованими системами митного оформлення та іншими системами (підсистемами) локального рівня;

в) дворівнева клієнт-серверна архітектура (модель) - схема структурної організації взаємодії двох частин програмного забезпечення - клієнтського та серверного. В залежності від того, як між ними розподіляються функції, розрізняють:

- модель "тонкого клієнта", в рамках якої вся логіка застосування та управління даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує тільки функції рівня представлення (відображення) інформації кінцевому користувачу;

- модель "товстого клієнта", в якій сервер насамперед виконує функції зі збереження даних, а основна обробка інформації та інтерфейс користувача зосереджені з боку клієнта;

г) інформаційні ресурси баз даних - визначені групи взаємопов'язаних задокументованих одиниць інформації, які об'єднані в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, описують процеси митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах, а також інші процеси діяльності митних органів;

д) обробка інформації - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів;

е) ПІК ЄІАС Держмитслужби - програмно-інформаційні комплекси ЄАІС Держмитслужби, які призначені для обробки інформації в ЄАІС Держмитслужби та побудовані за дворівневою або трирівневою архітектурою;

ж) трирівнева архітектура (модель) - схема структурної організації певної програмної системи, яка складається з трьох частин:

- "тонкий клієнт" направляє інформаційний запит та отримує інформацію не напряму від серверa бази даних, а від сервера додатків (являє собою просте клієнтське програмне забезпечення, що забезпечує лише передачу даних, їх локальне кешування, представлення засобами інтерфейсу користувача, редагування і найпростішу обробку);

- сервер додатків приймає інформаційні запити клієнтів і інформацію від сервера бази даних, обробляє їх відповідно до запрограмованих правил, у разі необхідності перетворює у форму, зручну для сервера бази даних або для "тонкого клієнта";

- се...