Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації (на прикладі митного брокера ТОВ "АГРОС-КНК" м. Хмельницький)

Скачать

Законодавчі основи та види митного посередництва. Визначення організаційно-правових засад, юридичної природи, значення, змісту і ефективності інформаційних систем при провадженні посередницької діяльності брокера в ТОВ "Агрос-КНК" на Хмельницькій митниці.

Размер: 6,5 M
Тип: дипломная работа
Категория: Таможенная система
Скачать

Другие файлы:

Використання інформаційних технологій в тренувальному процесі спортсменів-єдиноборців
Історія виникнення боксу. Аналіз існуючого програмного забезпечення для спортсменів-єдиноборців. Використання сучасних комп'ютерних та інформаційних т...

Види сучасних інформаційних технологій і сфери їх застосування
Поняття інформаційних технологій, їх види та етапи розвитку. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у різних сферах діяльності: рі...

Дослідження сучасних інформаційних технологій, що використовуються в менеджменті
Застосування інформаційних технологій на робочому місці менеджера. Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств. Проблеми і перспективи ви...

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
Використання Інтернет-ресурсів та форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами. Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використа...

Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі
Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні. Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови. Створення...


Краткое сожержание материала:

3

Державна митна служба України

Академія митної служби України

Кафедра менеджменту ЗЕД

ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему:

"АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСАХ В ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МИТНОГО БРОКЕРА ТОВ "АГРОС-КНК" м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)"

Дніпропетровськ - 2011

АНОТАЦІЯ

Випускна робота бакалавра : 60 стор,, 5 табл., 12 рис., 6 додатків, 46 джерел.

Об'єкт дослідження - митний брокер ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький).

Предмет дослідження - норми права, що регулюють посередницьку діяльність у митній сфері; практика та оцінка ефективності інформаційних систем митних брокерів стосовно надання ними посередницьких послуг при здійсненні митних процедур.

Мета роботи - визначення організаційно-правових засад, юридичної природи, значення, змісту та ефективності інформаційних систем при провадженні посередницької діяльності митного брокера в Україні.

Інформаційна база роботи - фінансово-господарські та митні документи митного брокера ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький) за 2007 - 2010 рр.

Одержані результати та їх новизна - констатація на прикладі реального митного брокера закінчення життєвого циклу малих підприємств-митних посередників та початок активної фази життєвого циклу сучасних високоавтоматизованих підприємств митного посередництва з розвинутою внутрішньою корпоративною мережею та її інтеграцією з державною мережею Держмитслужби України в питаннях "електронного митного декларування" та державного інформаційного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю "електронних декларантів".

Результати досліджень можуть бути застосовані - як в діяльності ТОВ „Агрос-КНК", так і в діяльності інших митних посередників в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МИТНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО, МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ КОДЕКС, ЕЛЕКТРОННЕ МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

1.1 Законодавчі основи та види митного посередництва

1.2 Організація роботи митного брокера

1.3 Інформаційні технології в роботі митного брокера

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЯМИ МИТНОГО БРОКЕРА В ТОВ „АГРОС-КНК"

2.1 Організаційна структура та перелік послуг митного брокера

2.2 Аналіз ефективності організації операцій митного брокера

2.3 Інформаційна система організації операцій митного брокера в ТОВ „Агрос-КНК" на Хмельницькій митниці

2.4 Шляхи удосконалення інформаційних технологій в митних брокерських операціях

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми випускної роботи полягає в тому, що вступ України в Світову організацію торгівлі та курс на інтеграцію в Європейське Співтовариство передбачає інтеграцію систем митного контролю України з автоматизованими системами митного контролю ЄС. При цьому, основне завдання полягає у створенні інфраструктури конкурентоспроможних та ефективних митних посередників, діяльність яких здійснюється за наявності відповідної ліцензії, виданої Державною митною службою України.

Проблеми організації та удосконалення посередницької господарської діяльності з точки зору адміністративно-правової науки, теорії управління досліджували такі науковці, як В.Б. Авер'янов, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, В.М. Горшенєва, І.П. Голосніченко, Л.В. Коваль, В.В. Копейчиков. Окремі питання, що відносяться до посередницької діяльності в митній сфері (як у загально-теоретичному, так і галузевому аспектах) знайшли своє відображення в працях І.В. Безкоровайної, І.О. Бондаренко, А.С. Васильєва, Б.М. Габричидзе, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, А.Н. Козиріна, Т.В. Корнєвої, С.І. Пахомова, К.К. Сандровського, С.С. Терещенка та інших. Однак нині залишається ще багато дискусійних та практично невирішених питань, що стосуються окремих аспектів посередництва в митній сфері, його правового регулювання, відсутні спеціальні монографічні дослідження організаційно-правових засад провадження посередницької діяльності митного брокера в Україні. Об'єкт дослідження - митний брокер ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький). Предмет дослідження - норми права, що регулюють посередницьку діяльність у митній сфері; практика та оцінка ефективності інформаційних систем митних брокерів стосовно надання ними посередницьких послуг при здійсненні митних процедур.

Мета роботи - визначення організаційно-правових засад, юридичної природи, значення, змісту та ефективності інформаційних систем при провадженні посередницької діяльності митного брокера в Україні.

Відповідно до поставленої мети окреслені такі завдання дослідження:

- аналіз юридичної природи посередницької діяльності;

- теоретико-правовий аналіз організаційно-правових засад діяльності митного брокера;

- дослідження сутності посередницьких послуг, що надаються митним брокером;

- визначення ролі інформаційних систем митного брокера при здійсненні митних процедур;

- вироблення конкретних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальше вдосконалення інформаційних систем митної посередницької діяльності в умовах переходу до "електронного митного декларування".

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням специфіки й об'єкта дослідження використовувалися наступні методи: порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-догматичний.

Інформаційною базою випускної роботи бакалавра були фінансово-господарські та митні документи митного брокера ТОВ "Агрос-КНК" (м. Хмельницький) за 2007 - 2010 рр.

Практична цінність отриманих результатів дослідження випускної роботи бакалавра є констатація на прикладі реального митного брокера закінчення життєвого циклу малих підприємств-митних посередників та початок активної фази життєвого циклу сучасних високоавтоматизованих підприємств митного посередництва з розвинутою внутрішньою корпоративною мережею та її інтеграцією з державною мережею Держмитслужби України в питаннях "електронного митного декларування" та державного інформаційного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю "електронних декларантів".

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МИТНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

1.1 Законодавчі основи та види митного посередництва

Розділом VII Митного Кодексу України передбачена "Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем" у формі [1]:

- послуг митного брокера;

- послуг митного перевізника.

Згідно статті 176 Митного Кодексу України [1], митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).

Згідно статтям 177 - 181 Митного Кодексу України [1]:

1. Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування.

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.

2. Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.

Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.

Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом.

4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.

5. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних процедур, може використовуватися виключно для цілей цих процедур.

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність відповідно до закону.

Згідно статті 181 Митного Кодексу України [1] - митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митн...