Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

Скачать

Усі матеріали, що входять до складу дипломної роботи (задачі) виконуються особисто курсантом. Оформлення здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства і вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Оптимальний обсяг дипломної роботи без додатків і списку літератури - близько 50...60 сторінок.Усі сторінки дипломної роботи, а також схеми, таблиці і додатки мають бути пронумеровані, при цьому нумерація виконується наскрізною. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути написана (надрукована) через два інтервали на аркушах формату А4 тільки на непарній сторінці. При цьому необхідно на аркушах залишати поля: зліва – 35, справа – не менш ніж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм.Креслення, графіки, рисунки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на аркушах формату А4, мати специфікації з умовними позначеннями, шрифтами і масштабами, а також повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів (ДЕСТ), наказів, керівництв та інших керівних документів Міністерства оборони України.Літературні джерела в списку наводяться в алфавітному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керівництва, настанови, а потім підручники, навчальні посібники, статті тощо.МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИДИПЛОМНА РОБОТАвипускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилеріїімені Богдана Хмельницького Сумського Державного університетум. Суми 2005 р.Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститутракетних військ і артилерії імені БогданаХмельницького Сумського Державного університету(ім’я та по батькові)Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.(військове звання, прізвище, ініціали)“____” ___________________ 2005р.До захисту допускається(вчена ступень, військове звання, прізвище, ініціали)“____” __________________ 2005р.ВІДГУКкерівника на дипломну роботу__________________________________________________________(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)РЕЦЕНЗІЯна дипломну роботуРецензент:___________________________________________________(посада, в. звання, науковий ступінь фамілія та ініціали)ВІЙСЬКОВИЙ ДВІЧІ ОРДЕНІВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРАІНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГОСУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУЗАТВЕРДЖУЮНачальник кафедри______________„___” __________ 200__ р;ЗАВДАННЯна дипломну роботу Тема дипломної роботи (задачі): Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.Закріплена наказом начальника інституту від “____” _____________ 200__ р. № _____.II. Цільова настанова:Проаналізувати вимоги керівних документів щодо прийому-передачі зразків озброєння та виявити можливі протиріччя, які виникають при цьому.Визначити перелік облікових документів, яки застосовуються при оформленні операції з передачі і прийому СПУ, дати рекомендації щодо їх оформлення.Розробити методику прийому СПУ 9П129.Розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.III. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання:Акт технічного стану, який складається при передачі зразка озброєння, з додатками;Операційні карти проведення перевірок обладнання СПУ на функціонуванняМетодичні рекомендації щодо прийому зразка озброєння.IV. Вихідні дані до роботи та обмеження:1. Організаційно-штатна належність: стартова батарея ракетної бригади.2. Стан бойової готовності частини: постійна.3. Місце знаходження підрозділу: пункт постійної дислокації.4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129.5. Укомплектованість зразка озброєння: - ЕТД:

Размер: 134.0 КБ
Тип: дипломная работа
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі
Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння. Порядок прийому експлуатаційних показників зразка озброєння. Переві...

Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до переда

Методика прийому бойової машини 9А52
Розробка методики прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння та його експлуатаційних показників. Порядок перевірки систе...

Прийом "Бокал шампанського"
Різновиди прийому бенкет-коктейль. Особливості прийому "Бокал шампанського". Визначення часу тривалості бенкету. Визначення організаційних процесів, я...

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
Класифікація бухгалтерської звітності. Методика підготовки звіту про фінансові результати. Класифікація діяльності підприємства. Методика підготовки б...