Господарська діяльність у Збройних Силах України: поняття, правові основи, порядок та особливості здійснення

Скачать

Поняття та правові основи господарської діяльності у Збройних Силах України. Військова частина як суб’єкт господарської діяльності, принципи та етапи процесу їх реєстрації. Порядок організації та особливості здійснення даної роботи у Збройних Силах.

Размер: 36,6 K
Тип: курсовая работа
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Правові основи забезпечення здійснення своїх повноважень митними органами України
Поняття та зміст терміну "повноваження". Особливості реалізації повноважень митними органами. Підстави наділення повноваженнями органи державної влади...

Судова система України. Конституційний Суд України
Поняття, структура та правові основи функціонування судової системи України. Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України, а також фор...

Умови, порядок та правові наслідки усиновлення
Поняття та сутність усиновлення відповідно до Сімейного кодексу України. Умови та порядок здійснення усиновлення. Особливості усиновлення дитини без з...

Основи екології та екологічного права
Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної екології. Висвітлені основні поняття, пов'язані із закономірностями функціонування екосистем...

Співробіництво України з МВФ
Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду. Організаційна структура та прийняття рішень МВФ. Організаційно-правові осно...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

КУРСОВА РОБОТА

Господарська діяльність у Збройних Силах України: поняття, правові основи, порядок та особливості здійснення

Вступ

Україна, як і будь-яка суверенна держава, має свій суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, які необхідно захищати. І згідно з Основним Законом така функція, оборона держави загалом, крім того, що є справою всього українського народу, покладається також на Збройні Сили України.

Із невпинним розвитком суспільства в Україні відбуваються постійні зміни тих чи інших сфер життя, державної діяльності, що супроводжується проведенням різних реформ.

У процесі реформування Збройних Сил України, зокрема, актуальними стають питання, пов'язані з визначенням правових засад господарської діяльності у Збройних Силах України, провадження військовими частинами такої діяльності.

Об'єктом даного дослідження є саме ті питання, що пов'язані з господарської діяльністю в Збройних Силах України, визначенням її поняття, організацією цієї діяльності, особливостей здійснення та нормативним закріпленням цих питань.

Актуальність дослідження господарської діяльності в Збройних Силах України пояснюється тим, що ця господарська діяльність безпосередньо пов'язана з таким явищем, як матеріальне забезпечення Збройних Сил України, яке є однією з головних складових умов, необхідних для їх повноцінного функціонування.

Тому правове регулювання, що стосується господарської діяльності в Збройних Силах України, повинно бути повноцінним, продуманим, досконалим та взаємоузгодженим у системі актів, за допомогою яких воно здійснюється. Мається на увазі, що поняття, мета, суб'єкти, організаційні засади господарської діяльності в Збройних Силах України, повноваження державних органів та посадових осіб з цього питання мають бути чітко визначеними та пов'язаними, поєднуватися між собою у злагоджену регулюючу систему.

У юридичній літературі питання та проблеми щодо господарської діяльності у Збройних Силах України досліджуються рідко. На жаль, більше публікацій з даної проблематики можна знайти у наукових виданнях Російської Федерації. І це, навіть, при тому, що законодавство України у вказаній сфері значно випереджає законодавство Росії. Серед науковців найбільшу увагу зазначеній темі приділяли: П.М. Кондик, В.І. Овсянник, С.В. Терешкович, О.Р Зельдіна, В.В. Лаптев та інші.

Основними задачами дослідження є аналіз теоретичних аспектів та нормативної бази з метою визначення поняття господарської діяльності в Збройних Силах України, її правових основ, порядку та особливостей здійснення, визначення господарсько-правового статусу військової частини як суб'єкта господарської діяльності.

Робота складається зі вступної частини, трьох розділів, двох підрозділів, заключної частини та списку використаної літератури.

1. Поняття та правові основи господарської діяльності у Збройних Силах України

збройний господарський військовий частина

Закон України «Про Збройні Сили України» прямо передбачає, Збройні Сили можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законом.

При визначенні поняття господарської діяльності в Збройних Силах України, враховуючи складність, обумовлену його структурою, було б доцільно спочатку звернутися до більш ширшого поняття, а саме поняття господарської діяльності як такої.

Основним нормативно-правовим актом, що закріплює основи господарської діяльності є Господарський кодекс України, в якому і визначається поняття цієї діяльності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 3 вказаного кодексу, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Визначення поняття «господарська діяльність» має ключове значення для всього масиву господарського законодавства. Більше того, воно використовується і в інших галузях законодавства. Ця обставина вимагає максимально чіткого підходу до формулювання цього поняття. Проте чинне господарське законодавство до останнього часу містило декілька визначень поняття господарської діяльності Однак за своїм змістом ці визначення суттєво різнилися, що негативно позначалося на розв'язанні конкретних господарських питань.

Так, у ст. 1 Закону від 22 травня 1997 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» було визначено, що господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації даної діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Наведене визначення доповнюється і, навіть, розширюється поняттям, визначеним у ст. 1 Закону від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», згідно з якою господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару, і поширюється на всіх її суб'єктів.

Зрозуміло, що Господарський кодекс України після вступу в силу 2004 року закріпив базове на сьогоднішній день визначення поняття господарської діяльності.

Звужуючи поняття господарської діяльності, слід наголосити на тому, що у ч. 2. ст. 3 Господарського кодексу України визначено її поділ, а саме господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями, але господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Як бачимо, головним критерієм поділу господарської діяльності на види є мета (одержання прибутку або без його одержання). Кодекс містить окремі положення про «неприбуткову» або «некомерційну (неприбуткову)» діяльність. Йдеться, наприклад, про діяльність благодійних та військових організацій. У цих організаціях така діяльність має підпорядкований, допоміжний характер.

Переходячи безпосередньо до поняття господарської діяльності у Збройних Силах України, варто звернутися до ст. 414 Господарського кодексу України, де наголошується на тому, що у Збройних Силах України може здійснюватися лише некомерційна (неприбуткова) господарська діяльність, яка відповідно до статті 52 вказаного кодексу є самостійною систематичною господарською діяльністю, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямованою на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

І в цій же 414 статті визначено поняття господарської діяльності у Збройних Силах України, яке трактується як специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності, що передбачає ведення підсобного господарства, виробництво продукції виконання робіт і надання послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки) у межах і в порядку, визначених законом.

Досить цікавим для нашого законодавства і позитивним фактом з точки зору узгодженості правових норм є те, що у ст. 1 профільного Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» визначення поняття такої діяльності є ідентичним визначенню, викладеному у Господарському кодексу. Лише є одна відмінність, яка фактично не міняє змісту визначення, - відображення у понятті, вказаному у Законі, що межі та порядок здійснення вказаних дій передбачаються саме Законом України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України».

Можна зробити висновок, що специфіка господарської діяльності в Збройних силах України визначається такими моментами:

- по-перше, - це неприбуткова діяльність;

- по-друге, дана діяльність здійснюється з метою господарського забезпечення повсякденної життєдіяльності військових частин, установ і організацій, а також для підтримки на належному рівні їх бойової та мобілізаційної готовності;

- по-третє, для здійснення Збройними силами господарської діяльності необхідна спеціальна реєстрація військової частини;

- по-четверте, господарська діяльність у Збройних силах України може здійснюватися в таких формах: організація і функціонування підсобних господарств, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг;

- по-п'яте, рухоме і нерухоме військове майно може передаватися в оренду юридичним і фізичним особам без шкоди для бойової та мобілізаційної готовності. Передача військового майна в оренду здійснюється на конкурсній основі, що є обов'язковою умовою при оренді військового майна. При цьому законодавство забороняє передавати в оренду озброєння, боєприпаси, бойову і спеціальну техніку.

Говорячи власне про правові основи, то основні нормативно-правові акти фактично зазначалися вище, проте необхідно наголосити, що особливості здійснення господарської діяльності у Збройних Силах України визначаються ст. 414 Господарського кодексу України, Законом України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» та рядом інших нормативно-правових актів.

Популярные