Військові аеродроми

Скачать

Відомості щодо складання зональної схеми польового аеродрому. Призначення споруд службово-технічної забудови, вибір ділянок розташування. Проектування водостічно-дренажної мережі, руліжних доріжок, місць стоянки літаків. Розробка схеми охорони і оборони.

Размер: 1,9 M
Тип: методичка
Категория: Военное дело и гражданская оборона
Скачать

Другие файлы:

Військові дії у 1914–1915 рр.
Передумови репресивної політики стосовно українців, що перебували під Австро-Угорщиною. Кровава розправа над ними австрійської влади в 1914 р. Військо...

Лексико-граматична організація українських військових команд
Українські військові команди. Загальні знання про спонукальне мовлення в українській мові. Військові команди. Класифікація військових команд за видами...

Система військових правоохоронних органів України, їх загальна характеристика, завдання та основні напрямки діяльності
Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронного органу. Військові суди, військові прокуратури, органи Служби безпеки України. Військова служба пр...

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах
У книзі "Військові компанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах" вміщено царські розпорядження, універсали, листи гетьмана, кореспонденцію російсь...

Військові мости римлян на Україні


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Військові аеродроми

Уклад.:

О.К.Луценко, В.М.Першаков,

Б.О. Плужников та ін.

К.: НАУ, 2003. - 76 с.

Містять загальні відомості про складання зональної схеми, генерального плану, схеми охорони і оборони польового аеродрому, вимоги щодо змісту і об'єму роботи, етапів її виконання і оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу.

Призначено для самостійної роботи студентів факультету військової підготовки спеціальності 8.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" спеціалізації 8.092105.03 "Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд" під час виконання ними курсової роботи з дисципліни "Проектування польового аеродрому".

польовий аеродром літак оборона

Зміст

Вступ

1. Складання зональної схеми польового аеродрому

1.1 Зональна схема аеродрому

1.2 Призначення споруд, які входять до складу службово-технічної забудови, і вибір ділянок для їхнього розташування

1.2.1 Командний пункт

1.2.2 Склад авіаційних палив

1.2.3 Склади боєприпасів

1.2.4 Технічні землянки і щілини для особового складу авіаескадрилей

1.2.5 Пункти спеціальної обробки

1.2.6 Пункти водопостачання

1.3 Трасування внутрішньоаеродромних доріг і під'їзних шляхів

1.4 Зони розосередження

1.5 Заповнення картки і анкети на вибрану ділянку

2. Складання генерального плану польового аеродрому

2.1 Рішення схеми генерального плану польового аеродрому

2.2 Проектування водостічно-дренажної мережі

2.3 Приклади конструкцій водовідвідних споруд

2.4 Проектування руліжних доріжок і місць стоянки літаків

2.5 Прийняття рішення щодо маскування окремого польового аеродрому

2.6 Вирішення прив'язки елементів польового аеродрому

3. Методика проектування вертикального планування

3.1 Побудова проектного профілю по осі злітно-посадкової смуги

3.2 Нормативні вимоги до поздовжніх профілів

3.3 Розрахунок нежорстких покриттів

3.4 Визначення об'ємів основних будівельних робіт по топографічним картам

3.5 Визначення затрат часу на виконання будівельних робіт

4. Розробка схеми охорони і оборони польового аеродрому

5. Складання погодинного плану-графіка робіт

Список літератури

Вступ

Підготовка оперативних аеродромів у воєнний час передбачає будівництво необхідної кількості нових польових та відновлення зруйнованих польових і постійних аеродромів. Важливими задачами за цих умов є вибір земельних ділянок для будівництва польових аеродромів та інженерна розвідка існуючих зруйнованих аеродромів з метою визначення їхньої придатності, а також виявлення можливості їхнього відновлення.

Поряд із розв'язанням основних задач щодо вибору ділянок для будівництва польових аеродромів і обстеження існуючих аеродромів у процесі розвідки і досліджень виконують ряд інших робіт, пов'язаних з будівництвом і подальшою експлуатацією аеродромів: розвідку наявності будівельних матеріалів, обстеження джерел водопостачання, вишукування нових і розвідку існуючих під'їзних шляхів до аеродрому і т.ін.

Основним критерієм під час вибору земельних ділянок для будівництва польових аеродромів і оцінки можливості відновлення та реконструкції існуючих аеродромів є трудомісткість будівельних або відновних робіт.

Метою виконання курсової роботи є вироблення практичних навиків із складання проектної й технічної документації під час досліджень і прискореного будівництва польових аеродромів, вивчення основних вимог керівних документів до польових аеродромів, методики і прикладів розрахунку основних елементів аеродромів та довідкових даних для складання проектної документації з організації прискореного будівництва польового аеродрому.

Завдання до курсової роботи складено таким чином, що вони охоплюють майже всі питання, які були розглянуті в процесі вивчення дисциплін: "Дослідження і проектування аеродромів", "Аеродроми ЦА", "Будівництво аеродромів" на цивільних кафедрах, а саме: складання зональної схеми, проектування генерального плану польового аеродрому, розробка заходів щодо маскування, охорони і оборони аеродрому і організації прискореного будівництва польового аеродрому.

Текстову частину і розрахунки пояснювальної записки належить писати чорнилом, чітко і без помарок, з одного боку аркушу формату А-2 з полями: зліва - 35 мм, справа - 10 мм, зверху і знизу - 20 мм або в електронному варіанті. Усі сторінки записки, разом з рисунками нумерують. У тексті на розрахунки, описи, рисунки мають бути посилання із вказівкою номерів.

У пояснювальній записці необхідно коротко і чітко описати хід розрахунків, обґрунтувати інженерні рішення, які приймаються. Список літератури складають за загальновживаною формою.

Записи обчислень мають містити формули в буквеному вигляді та з підстановкою в них числових значень розрахункових величин. Необхідно пояснити, чому беруть ті або інші значення розрахункових величин, та не забувати зазначати їхні розмірності.

Матеріали, які включають до пояснювальної записки, належить розташовувати в такій послідовності: 1 - титульний аркуш; 2 - завдання на курсовий проект; 3 - текстова частина і розрахунки; 4 - список використаної літератури; 5 - зміст.

Графічна частина. Креслення "Генеральний план польового аеродрому" виконують олівцем або тушшю на аркуші ватману стандартного формату А-1.

Розробку креслень виконують із дотриманням вимог діючих стандартів ЕСКД, ДСТ, СПДС та інших стандартів з будівельного креслення. Аркуш креслення обрамовують прямокутною рамкою, сторони якої відстоять від верхнього, нижнього і правого країв на 5 мм, а від лівого - на 20 мм. У рамці в правому нижньому кутку необхідно залишити місце для штампа розміром 185Ч55 мм.

1. Складання зональної схеми польового аеродрому

1.1 Зональна схема аеродрому

План розміщення на карті (М 1:25000 або М 1:50000) елементів летовища, внутрішньоаеродромних і під'їзних шляхів та основних споруд службово-технічної забудови називається зональною схемою аеродрому.

На карті помічають не менше двох ділянок, придатних для будівництва польового аеродрому. Найбільш сприятливу ділянку беруть за основну.

Під час вивчення ділянок, вибраних на карті, відповідно до існуючих технічних вимог потрібно насамперед оцінювати:

розміри ділянки;

стан повітряних підходів;

розмір поздовжніх і поперечних схилів;

забезпеченість під'їзними шляхами;

умови природного маскування;

умови водовідводу і т. ін.

Ділянка, яку вибрали, повинна мати розміри, достатні для розміщення всіх елементів аеродрому, а також можливість розміщення основних елементів службово-технічної забудови аеродрому.

Ділянка під будівництво аеродрому має бути по можливості вільною від різних забудов і великих інженерних мереж - ліній електропередач, трубопроводів і т. ін.

Повітряні підходи до ділянки мають забезпечувати безпеку виконання польотів з даного аеродрому, тобто висота перешкоди у смугах повітряних підходів обмежується умовними поверхнями зі схилами, визначеними тактико-технічними умовами і нормами на проектування польових аеродромів.

Розмір поздовжніх і поперечних схилів оцінюється за горизонталями на карті. Мінімальне закладання горизонталей відповідає максимальним уклонам і, навпаки, поздовжній і поперечний схили ділянки не повинні перевищувати максимально допустимих значень: для грунтових літних смуг - не більше 0,025, а для твердої злітно-посадкової смуги (ЗПС) - 0,012-0,015.

Ділянка повинна мати по можливості максимально розгалужену дорожню мережу, що скоротить обсяг робіт з будівництва під'їзних і внутрішньоаеродромних доріг.

Умови природного маскування визначають за наявністю поблизу летовища: лісових масивів, ярів, природних складок місцевості, які можуть бути використані для приховування елементів техніки і аеродрому від противника.

Вибираючи і порівнюючи ділянки на карті, необхідно враховувати надійність відведення поверхневих вод з літної смуги.

Мінімальні схили грунтової поверхні літної смуги зумовлені необхідністю поверхневого водовідводу. При цьому стік поверхневих вод має забезпечуватися поперечним схилом, який буває односхилим або двосхилим. Мінімальний поперечний схил на грунтових літних смугах рекомендується брати таким, щоб дорівнював 0,005, а на штучних покриттях - 0,008.

Дві вибрані ділянки, придатні під будівництво аеродрому, порівнюються між собою за сукупністю технічних вимог. У табл. 1.1 наведений один з прикладів порівняння двох ділянок. Як видно з табл. 1.1, за основними показниками краща ділянка 1, її беруть для розробки зональної схеми аеродрому.

Таблиця 1.1

Порівняння технічних вимог дво...