Облік витрат основної діяльності підприємств громадського харчування

Скачать

Економічна характеристика та класифікація витрат на підприємствах громадського харчування. Документальне оформлення та калькуляція затрат основної діяльності, відображення капіталовкладень у звітності фірми. Автоматизація обліку витрат в організаціях.

Размер: 272,7 K
Тип: курсовая работа
Категория: Бухгалтерский учет и аудит
Скачать

Другие файлы:

Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії
Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Облік і контроль основної діяльн...

Облік доходів основної діяльності на прикладі ПАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування"
Визначення та оцінка доходів від основної діяльності підприємства. Синтетичний і аналітичний облік доходів від реалізації готової продукції, робіт, по...

Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
Зміст та сфера застосування Стандарту санітарної оцінки підприємств громадського харчування. Нормативні посилання, що містяться в Стандарті. Санітарні...

Бухгалтерський облік витрат від операційної діяльності підприємств
Економічна сутність та класифікація витрат підприємства; принципи їх відображення в синтетичному та аналітичному бухгалтерському звітах. Шляхи вдоскон...

Організація харчування студентів
Сучасний стан розвитку мережі комбінатів студентського харчування. Фактори, від яких залежить забезпеченість студентів послугами підприємств громадськ...


Краткое сожержание материала:

Размещено на

Укоопспілка

Львівська Комерційна Академія

Факультет заочної освіти

Кафедра бухгалтерського обліку

Курсова робота

на тему: "Облік витрат основної діяльності підприємств громадського харчування"

Виконала: студентка 1 курсу

Левчук Наталія Олександрівна

Науковий керівник:

ас. Плеша Василь Іванович

Рівне 2012

Зміст

Вступ

1. Економічна характеристика та класифікація витрат підприємств громадського харчування

2. Документальне оформлення та облік витрат основної діяльності на підприємствах громадського харчування

3. Відображення витрат у звітності підприємств громадського харчування

4. Автоматизація обліку витрат підприємств громадського харчування

Висновок

Перелік використаної літератури

Вступ

Витрати в господарській діяльності підприємства посідають одне з головних проблемних питань теоретичного і практичного характеру. В діяльності будь-якого підприємства виникають витрати пов'язані з основною діяльністю, організацією та управлінням, а також зі збутом. Витрати пов'язані з утриманням управлінської служби, правильність їх визначення та обліку є достатньо важливою. Суми визначених адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат будуть прямо впливати на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

На сучасному етапі функціонування підприємств України постає проблема налагодження систематичного контролю за витратами як основного засобу досягнення ефективної діяльності підприємства.

Система контролю витрат у сучасних умовах стає вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів і підприємства в цілому.

Облік витрат основної діяльності на сьогоднішній день вимагає нових підходів до вибору ознак їх класифікації, які дозволяють організувати систему управління витратами.

Постійне зростання суми та питомої ваги витрат основної діяльності у загальній, зокрема адміністративних витрат та витрат на збут сумі витрат підприємств обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку, адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. А тому, все вище зазначене свідчить про актуальність даної теми курсової роботи.

Метою курсової роботи є вивчення проблем обліку витрат основної діяльності і визначення їх шляхів вдосконалення в умовах функціонування інформаційних систем та міжнародного досвіду обліку витрат.

Розробка економічно обґрунтованої класифікації адміністративних витрат та витрат на збут є важливою передумовою забезпечення фінансової стабільності, конкурентоспроможності та економічного розвитку суб'єкта господарювання, допомагає визначити об'єкти витрат, організувати за єдиною методологією планування, облік, аналіз та поточний контроль, а отже - створити належний механізм управління витратами.

В умовах конкурентної боротьби для підприємств особливий інтерес має процес моделювання та автоматизації обліку основної діяльності

Основними завданнями організації обліку витрат діяльності підприємства є забезпечення:

· правильного визначення та достовірної оцінки витрат діяльності;

· правильного і повного документального оформлення та своєчасного відображення в регістрах обліку витрат діяльності;

· надання повної, достовірної та неупередженої інформації про витрати діяльності для потреб управління.

Цим і визначаються основні завдання курсової роботи, відповідно до яких:

- у першому питанні буде дана економічна характеристика та класифікація витрат підприємств громадського харчування;

- у другому питанні охарактеризовано документальне оформлення та облік витрат основної діяльності на підприємствах громадського харчування;

- у третьому питанні розглянуто відображення витрат у звітності підприємств громадського харчування

- у четвертому питанні буде вивчено стан автоматизації обліку витрат підприємств громадського харчування.

Крім того будуть зроблені відповідні висновки за проведеним дослідженням.

Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності:

1) з використанням 8-го класу рахунків "Витрати за елементами";

2) з використанням 9-го класу рахунків "Витрати діяльності";

3) з одночасним використанням 8-го і 9-го класів рахунків.

Об'єктом дослідження є облік витрат підприємства ресторанного господарства "Костопільский комбінат громадського харчування" (скорочена назва - Костопільський КГХ). Дане підприємство облік витрат веде лише з використанням 9-го класу рахунків.

Витрати і доходи Костопільський КГХ відображає відповідно до поділу на види діяльності і галузі діяльності: виготовлення та збут продукції власного виробництва, ресторанне обслуговування споживачів, заготівлі.

Фінансові результати визначаються за кожним звітним періодом в розрізі кожної галузі діяльності. В цілому КГХ спрацювало за 2011 р. рентабельно. Сума прибутку склала 294тис.грн., що зменшило суму непокритих збитків, отриманих за минулі роки з 435тис.грн. до 141тис.грн.

На даний час підприємство КГХ веде розрахунки з постачальниками, які постачають товари (заборгованість191 тис.грн.), з покупцями за відпущені їм товари (заборгованість 13 тис.грн.) та дебіторами (заборгованість 471 тис.грн., з них за внутрішніми розрахунками 432 тис. грн.)

Розрахунки з бюджетом проводяться відповідно до вимог законодавства, на 01.01.12 р. існує кредиторська заборгованість, яка складає 11 тис. грн., та дебіторська 2 тис.грн.)

Бухгалтерська фінансова звітність у Костопільському КГХ складається за встановленими формами згідно вимог П(С)БО та подається вчасно за призначенням.

1. Економічна характеристика та класифікація витрат підприємств громадського харчування

У процесі своєї діяльності підприємство здійснює матеріальні та грошові витрати. Залежно від ролі, яку вони відіграють у процесі відтворення, їх поділяють на три групи:

1.Витрати, пов'язані з основною діяльністю підприємства. Це витрати на виробництво та реалізацію продукції, так звані поточні витрати, які відшкодовуються за рахунок виручки від реалізації продукції (послуг).

2.Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, тобто на розширення та оновлення виробництва. Джерелами фінансування цих витрат є амортизаційні відрахування, прибуток, емісія цінних паперів, кредити тощо.

3.Витрати на соціальний розвиток колективу (соціально-культурні, оздоровчі, житлово-побутові та інші потреби). Ці витрати не пов'язані з процесом виробництва, а тому джерелом їх фінансування є прибуток.

Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" і 4 "Звіт про рух грошових коштів" вся діяльність підприємства поділяється на звичайну (яка у свою чергу ще розподіляється на інші види) і надзвичайну (рис. 1):

Рис.1. Види діяльності підприємства.

Надзвичайна подія не може передбачатися у рамках звичайної діяльності та відбувається без участі підприємства неперіодично (повені, зсуви, землетруси. пожежі, техногенні аварії тощо).

Звичайною діяльністю вважається будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно з його статутом. Прикладами звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реалізація оборотних активів. У свою чергу, звичайна діяльність включаєв себе операційну та іншу діяльність.

Операційна діяльність -- це будь-яка основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, котрі не є інвестиційними чи фінансовими.

До основної діяльності належать операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції (товарів, робіт, послуг), котрі є метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Для підприємства громадського харчування такими є операції з виробництва і реалізації власної продукції, напівфабрикатів та покупних товарів.

Інша операційна діяльність включає реалізацію іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційними курсовими різницями, створення резервів сумнівних боргів, одержання або сплату санкцій тощо.

Інвестиційною діяльністю вважається придбання і реалізація активів, що амортизуються (основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних активів), а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність охоплює операції, які призводять до зміни розміру і складу власного капіталу та позик підприємства (залучення позикових коштів, сплата відсотків по них, а також одержані відсотки, дивіденди тощо).

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі витрат підприємства мають витрати основної операційної діяльності, зокрема на виробництво та реалізацію продукції. у підприємствах ресторанного господарства такими витратами є витрати на виробництво і реалізації власної продукції, напівфабрика...