D-vhs

Скачать

Kursa darb? ies runa par jauno ciparu form?tu D-VHS ievie?anu tirg?; galvenok?rt par t? priek?roc?b?m, sal?dzin?jum? ar galveno konkurentu DVD. ?aj? form?t? inform?cija tiek ierakst?ta uz magn?tisk?s lentes ciparu veid?. Vajadz?go inform?ciju es mekl?ju galvenok?rt Internet?. Izmantoju materi?lus saitos jvc.ru, Ixbt un aha.ru, k? ar? tulkojumus no ang?u valod?s no ?urn?l? “Widescreen Rewiev”, “Transactions on magnetics”. 2002.t38.N1. Izmantoju inform?ciju no Krievijas ?urn?liem “TKT” 5/2003, “АудиоМагазин” 2/2003 un no Latvijas ?urn?la “Sakaru pasaule”2/2003.Form?ts D-VHS (Digital Video Home System) tiek dibin?ts 1995.gad?, p?c 5.gadiem kop? par?d?jas DVD diski. Latvij? ?is form?ts vel nav aktu?ls, bet A.S.V un Jap?n? jau ir izlaists neliels skaits videokase?u un pa?u atska?ot?ju. D-VHS dod telev?zijas sign?la ierakst??anu uz magn?tisk?s lentes, un savietojam?bu ar l?dz?in?jiem pla?i pielietojamiem VHS un S-VHS form?tiem. Jauns D-VHS atska?ot?js ?auj sasl?gt to ar ciparu videokameru pa IEEE 1394 ciparu interfeisu (Fire Wire).Tap?t ar? var sasl?gt gandr?z jebkuru ciparu inform?cijas nes?ju, kuram ir ?is ports. D-VHS ir savietojams ar visiem ciparu p?rraides tipiem pasaul?, kas aptver HDTV (High Definition Television ) – lielas iz??irtsp?jas telev?ziju, un multikan?lu p?rraidi. Bit Stream tehnolo?ija nodro?ina ciparu p?rraides ierakstu bez sign?la krop?ojumiem dekompresijas, starpoper?ciju un datu dekod??anas laik?. ?i tehnolo?ija ?auj ierakst?t ciparu sign?lu bez starpposmu izmai??m, piem?r?m t?d?m, k? kompresija un datu dekod??ana.

Размер: 49.8 КБ
Тип: Курсовая
Категория: Радиоэлектроника
Скачать

Другие файлы: