Uznemumu ienakuma nodoklis

Скачать

Jebkur? valst? ir nodok?i, vien? tie ir zem?ki, otr? – augst?ki. No nodok?u maks?t?ju viedok?a nodok?i vienm?r bija un b?s nepat?kama lieta lai cik zemi tie neb?tu. Un ar to pal?dz?bu var secin?t par efektu, ko t? dod valstij, k? t? ietekm? ekonomikas att?st?bu. Valst?s ar liel?ko nodok?u slogu vald?ba p?rvalda liel?ku ien?kumu da?u nek? valst?s ar zem?ku nodok?u slogu. Cik tas ir labi atkar?gs ar? no vald?bas sp?jas p?rvald?t un racion?li p?rdal?t t?s r?c?b? eso?us l?dzek?us, kurus t? sa?em k? nodok?u ie??mumus bud?et?. Var gad?ties, ka valsts at?em p?r?k daudz naudas l?dzek?u no iedz?vot?jiem, l?dz ar to bremz?jot ekonomisko aktivit?ti.Latvij? k? neatkar?g? valst? nodok?u sist?ma jau ir sak?rtota, bet tom?r nodok?us reglament?jo?os likumdo?anas aktos past?v da?as nepiln?bas, kas laika gait? tiek atkl?tas. Ar? valst? un pasaul? notieko?ie ekonomiskie procesi izsauc past?vo?o likumu groz??anu.Uz??mumu ien?kuma nodoklis kop? ar iedz?vot?ju ien?kuma nodokli veido vienotu ien?kuma nodok?u sist?mu. Ar to j?saprot, ka jebkura persona, kas g?st ien?kumus m?su valst?, ir iedz?vot?ju ien?kuma nodok?a vai uz??mumu ien?kuma nodok?a maks?t?ja.Savuk?rt jebkur? ien?kums, ko g?st personas, kas ir iek?zemes nodok?u maks?t?js, ir apliekams ar iedz?vot?ju ien?kuma nodokli vai uz??mumu ien?kuma nodokli.Uz??mumu ien?kuma nodoklis ir pe??as nodok?a jaun? redakcija. Latvijas Republikas Saeima 1995.gada 9.febru?r? pie??ma un Valsts prezidents 1995.gada 1.mart? izsludin?ja likumu “Par uz??mumu ien?kuma nodokli”, kur? st?j?s sp?k? ar 1995.gada 1.apr?li.

Размер: 26.2 КБ
Тип: Контрольная
Категория: Налоги
Скачать

Другие файлы: