Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

Скачать

Dabas resursu nodok?a (DRN) m?r?is ir ierobe?ot dabas resursu nesaimniecisku izmanto?anu un vides pies?r?o?anu, samazin?t vidi pies?r?ojo?as produkcijas ra?o?anu un realiz?ciju, veicin?t jaunas un pilnveidotas tehnolo?ijas ievie?anu, kas samazina vides pies?r?ojumu, atbalst?t ilgtsp?j?gas att?st?bas strat??iju tautsaimniec?b?, k? ar? veidot vides aizsardz?bas pas?kumu finansi?lo nodro?in?jumu.6) apdro?in??anas pr?miju maks?jumi, kas izdar?ti atbilsto?i dz?v?bas apdro?in??anas l?gumam (ar l?dzek?u uzkr??anu), iev?rojot ?? likuma 8.panta piekt?s da?as 1., 2. un 3.punkta nosac?jumus, un kas kop? ar ??s da?as 5.punkt? min?taj?m iemaks?m priv?tajos pensiju fondos nep?rsniedz 10 procentus no personas gada apliekam? ien?kuma.2. Pirms darbinieka ien?kuma aplik?anas ar algas nodokli no m?ne?a ien?kuma apjoma tiek atskait?ti ?? panta pirm?s da?as 1., 5. un 6.punkt? min?tie maks?jumi.Ar pievienot?s v?rt?bas nodokli apliekam? persona - fizisk? vai juridisk? persona un ar l?gumu vai norunu saist?tas min?to personu grupas vai to p?rst?vji, kas veic pre?u pieg?des, pakalpojumu snieg?anu, pre?u importu un pa?pat?ri?u un kas likum? noteiktaj? k?rt?b? ir re?istr?ti Valsts ie??mumu dienesta ar pievienot?s v?rt?bas nodokli apliekamo personu re?istr?.4) to pre?u importu, kas netiek apliktas ar muitas nodokli saska?? ar likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 6. un 9.noda?u, iz?emot to pre?u pieg?des, kuras tiek apliktas ar muitas nodok?a 0 procentu likmi.?is likums attiecas uz jebkur?m darb?b?m, kas Latvijas Republikas muitas teritorij? tiek veiktas ar naftas produktiem, ar? uz naftas produktu p?rvieto?anu, izmantojot cauru?vadu transportu. Naftas produktu (degvielas) aprites k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.

Размер: 76.8 КБ
Тип: Шпора
Категория: Налоги
Скачать

Другие файлы:

1,2-DI(1,2,4-triazol-1-il)etans
Interesanti atz?m?t, ka vair?k nek? 65% no visiem ??mijas jom? public?tiem darbiem kaut k?d? veid? ir saist?ti ar heterocikliskiem savienojumiem. Bez...

Darba droроba manв darba vietв
Uz??m?jam un darbiniekam ir savas person?g?s intereses, un ??s intereses ne vienm?r sakr?t. Algu l?menis un darba apst?k?i visbie??k ir centr?lie jaut...

D-vhs
Kursa darb? ies runa par jauno ciparu form?tu D-VHS ievie?anu tirg?; galvenok?rt par t? priek?roc?b?m, sal?dzin?jum? ar galveno konkurentu DVD. ?aj? f...

Eiro
K? jau visiem zin?ms, kop? 1999. gada 1. janv?ra pasaul? n?kusi jauna val?ta. T? ir Eiropas Savien?bas kop?j? val?ta – eiro. Pagaid?m gan t? figur? ti...